Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(11.02.2014)

Projekt „Dobry start – lepsze życie”

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o realizacji przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zemborzyckiej 53, 20-445 Lublin, projektu „Dobry start – lepsze życie”, który jest realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działania
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Beneficjenci Ostateczni, którzy mogą ubiegać się o udział w projekcie muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

a) być w wieku od 18 do 25 roku życia;
b) posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy lub nieaktywnej zawodowo;
c) zamieszkiwać na terenie gmin, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średnia dla woj. Lubelskiego;
d) być osobami opuszczającymi lub które opuściły rodziny zastępcze, domy dziecka, domy młodzieży, wioski dziecięce, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne placówki sprawujące opiekę zastępczą oraz placówki o których mowa w art. 88 Ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)zamieszkałych według Kodeksu cywilnego w województwie lubelskim zagrożonymi wykluczeniem społecznym zgodnie z art.
7 Ustawy o pomocy społecznej, tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu
lub narkomani, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych;
e) być osobami zdolnymi do zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających oferowanym
w projekcie szkoleniom i stażom.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w projektu dostępne są na stronie internetowej www.dobrystart.info lub pod nr tel. 81 524-44-71 / 883-785-945.