Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Europejski Fundusz Społeczny 2008:

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w 2008 r.

RAPORT EWALUACYJNY Z REALIZACJI PROJEKTU "CHWYTAJ SZANSĘ"

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce od dnia od 01.07.2008 r. do dnia 31.12.2008r. realizował projekt systemowy pt. ,,Chwytaj szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie nr POKL.07.01.01-06-125/08-00.

Celem ogólnym projektu było:

Kompleksowe podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej beneficjentów projektu przez formy aktywnej integracji i upowszechnienie pracy socjalnej w Gminie Wólka.

Celami szczegółowymi było:

 1. Podniesienie motywacji beneficjentów do podjęcia działania.
 2. Zwiększenie własnej samooceny, możliwości i umiejętności.
 3. Przywrócenie wiary w siebie.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat załatwiania formalności spraw urzędowych.
 5. Podniesienie poziomu mobilności na rynku pracy i adaptacji do jego potrzeb.

Beneficjenci

Udział w projekcie wzięło 6 beneficjentów w wieku od 21 - 44 lat, będących podopiecznymi Ośrodka lub członkami rodzin korzystających z pomocy, pozostających długotrwale bez zatrudnienia, nie aktywni zawodowo, mieszkający na terenie Gminy Wólka. W grupie objętej projektem beneficjenci posiadali wykształcenie:

 • 2 osoby podstawowe;
 • 3 osoby zawodowe;
 • 1 osoba średnie zawodowe.

Podejmowane działania

W ramach realizacji projektu zostało zawartych i zrealizowanych 6 kontraktów socjalnych z beneficjentami, z zastosowaniem narzędzi aktywnej integracji z grup aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna przez 5 pracowników socjalnych, w tym nowo zatrudnionego pracownika socjalnego, która miała na celu czynny udział w realizacji i promowaniu projektu, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rekrutację beneficjentów, realizację kontraktów socjalnych, monitoring projektu, nadzorowanie i wsparcie beneficjentów, a także gromadzenie i weryfikacja merytoryczna dokumentów finansowych - płatność za realizację zadań na rzecz poszczególnych beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz przedłożenie tych dokumentów osobie odpowiedzialnej za dokonanie płatności. Promocja projektu odbywała się poprzez wizualizację projektu pt. "Chwytaj szansę" poprzez wykonanie i umieszczenie tablicy informującej o realizacji projektu, oznakowanie logotypami wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projekty, umieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wólka oraz w BIP, poinformowanie społeczności lokalnej o realizacji projektu poprzez sołtysów, lokalne parafie.

Realizacja kontraktów socjalnych

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 6 beneficjentów ukończyło kurs/szkolenie:

 • 1 beneficjent ukończył kurs magazyniera;
 • 2 beneficjentów ukończyło kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym;
 • 2 beneficjentów ukończyło kurs florystyczny I stopnia;
 • 1 beneficjent ukończył kurs administracyjno-biurowy.

Beneficjenci ukończyli również kurs w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych. Zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone wydanymi zaświadczeniami. Beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe ze środków własnych Gminy Wólka w postaci zasiłków celowych. Przez cały czas trwania projektu beneficjenci wywiązywali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych i współpracowali z pracownikami socjalnymi na rzecz osiągnięcia celów kontraktu.

Osiągnięte rezultaty

Beneficjenci projektu osiągnęli:

 1. wzrost umiejętności pozytywnego myślenia i znajomości swoich mocnych i słabych stron;
 2. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 3. wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 4. nabyli nowe atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje;
 5. zarejestrowali się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Jeden beneficjent dzięki udziale w projekcie podjął pracę. Pozostali beneficjenci aktywnie poszukują pracy, mają silną motywację i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej. Wyposażenie stanowiska pracy oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonano wyposażenia w: biurko komputerowe, krzesło obrotowe, komputer z oprogramowaniem (laptop), telefon komórkowy z kartami doładowującymi, drukarkę laserowa czarnobiała, szafę aktową, szafę ubraniową, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne.

Podsumowanie

Realizacja projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę" była istotnym elementem wspierającym rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy Wólka pozwoliła na kompleksowe wsparcie grupy 6 beneficjentów, tak aby mogli się usamodzielnić i wykorzystać swoje możliwość bez pomocy instytucjonalnej. Zrealizowanie projektu bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe, co jest istotnym elementem wsparcia dla działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.