Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(30.12.2011)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 30.12.2011r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zakończył realizację projektu systemowego ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
     Projekt został skierowany do 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających z świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Wólka.
     Głównym celem realizacji projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo - klientów pomocy społecznej w Gminie Wólka z zachowaniem zasady równości szans.
     Założeniem projektu było zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, co pozwoliłoby na zwiększenie mobilności, przełamanie stereotypów, pokonanie własnych ograniczeń i ponowne wejście tych osób na rynek pracy.
Uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej następujące kursy/szkolenia:
- doradztwo zawodowe, mające na celu pomoc w odnalezieniu swojego potencjału na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych - 10 osób;
- zajęcia w zakresie treningu kluczowych kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy m.in. wzmocnili umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji, poznali swoje mocne i słabe strony - 10 osób;
- kurs ,,Prawo jazdy kat. B'' - 3 osoby;
- kurs ,,Obsługa kas fiskalnych'' - 2osoby;
- kurs ,,Kosmetyczka ze stylizacją paznokci'' - 2 osoby;
- kurs ,,Florystyka z obsługą kas fiskalnych'' - 2 osoby;
- kurs ,,Pomoc kuchenna'' 2 osoby;
- kurs ,,Fryzjer'' - 1 osoba;
- kurs ,,Spawacz 1 metoda'' - 1 osoba;
- kurs ,,Spawacz 2 metody'' - 1 osoba.
     Wsparcie w ramach projektu miało charakter kompleksowy. Wobec beneficjentów zastosowano instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej. Do realizacji wymienionych działań użyto instrumentu w postaci kontraktu socjalnego, który był realizowany przez 6 pracowników socjalnych, w tym pracownika zatrudnionego w ramach POKL. Przez okres realizacji kontraktu wszyscy uczestniczy otrzymywali wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego jako wkład własny.
     Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'' było w całości współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(16.09.2011)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 16.09.2011r.

     Realizacja projektu systemowego pt:,,Chwytaj szansę'' przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w 2011r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu rozwój i podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 10 osób, kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej.
     Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do zwiększenia szans uczestników projektu na obecnym rynku pracy.
     Realizacja projektu przewiduje udział 10 uczestników, z którymi pracownicy socjalni, w tym pracownik zatrudniony do realizacji projektu systemowego, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarli kontrakty socjalne, realizowane przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji.
     Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenie z zakresu ,,Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym'' z wynikiem pozytywnym w ramach realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Podczas w/w szkolenia uczestnicy zdobyli praktyczną umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, poznali swoje mocne i słabe strony, a także zapoznali się z zasadami zachowania i zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym pozwoliły uczestnikom poznać swoje predyspozycje osobowościowe do wykonywania poszczególnych zawodów.
     W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej uczestnicy realizują co najmniej 1 kurs/szkolenie. Obecnie zakończyły się:
- ,,Florystyka z obsługą kas fiskalnych'' – 2 osoby;
- ,,Kosmetyczka ze stylizacjš paznokci'' – 2 osoby;
- ,,Prawo jazdy kat. B'' – 3 osoby;
- ,,Spawacz 1 metoda'' – 1 osoba;
- ,,Pomoc kuchenna'' – 2 osoby.
     Obecnie 2 uczestników realizuje instrument edukacyjny, w ramach którego trwają następujące kursy/szkolenia z zakresu:,,Spawacz 2 metody'' oraz ,,Fryzjer''.
     Ponadto planowana jest również organizacja szkoleń z zakresu ,,Obsługa kas fiskalnych''.
     Uczestnicy w związku z realizacją kontraktu socjalnego w ramach projektu systemowego pt:,,Chwytaj szansę'' współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(14.07.2011)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 14.07.2011r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w 2011 r. realizuje projekt systemowy pt:,,Chwytaj szansę'', współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej.
     Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 10 uczestników, z którymi pracownicy socjalni, w tym pracownik zatrudniony do realizacji projektu systemowego, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarli kontrakty socjalne, które są realizowane przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji.
     W miesiącu lipcu wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenie z zakresu,,Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym'', który pozwolił zdobyć praktyczną umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poznać swoje mocne i słabe strony, a także zapoznać się z zasadami zachowania i zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wiedzą i umiejętnoœciami pozwalającymi na sprawniejsze poruszanie się po rynku pracy.
     Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
     Od miesiąca lipca uczestnicy będą sukcesywnie rozpoczynali szkolenia indywidualne w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej.
     Zakładanym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(06.04.2011)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 06.04.2011r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, iż w 2011 r. będzie realizował projekt systemowy pt:,,Chwytaj szansę'', współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej. Obecnie wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą II stopnia pod względem formalnym i jest przekazany do oceny merytorycznej.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(11.02.2011)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 11.02.2011r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, iż w 2011 r. będzie realizował projekt systemowy pt:,,Chwytaj szansę'', współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Instytucji Wdrażającej II stopnia i jest poddawany ocenie formalnej i merytorycznej.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl