Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(31.12.2012)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 31.12.2012r.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w 2012r. zakończył realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony był dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

      Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 17 (12 kobiet i 5 mężczyzn) uczestników, którzy zrealizowali zawarte kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Głównym celem realizacji projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo - klientów pomocy społecznej w Gminie Wólka z zachowaniem zasady równości szans.

      Uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej następujące kursy/szkolenia:
- doradztwo zawodowe, mające na celu pomoc w odnalezieniu swojego potencjału na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych - 17 osób (12 kobiet i 5 mężczyzn);
- zajęcia w zakresie treningu kluczowych kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy m.in. wzmocnili umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji, poznali swoje mocne i słabe strony - 17 osób (12 kobiet i 5 mężczyzn);
- kurs ,,Prawo jazdy kat. B'' - 7 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn);
- kurs ,,Obsługa kas fiskalnych'' – 7 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn);
- kurs ,,Pomoc kuchenna'' - 5 osób (5 kobiet);
- kurs ,,Pracownik administracyjno-biurowy'' – 3 osoby (3 kobiety);
- kurs ,,Florystyka '' - 2 osoby (1 mężczyzna i 1 kobieta);
- kurs ,,Prawo jazdy kat. C'' - 2 osoby (2 mężczyzn);
- kurs ,,Fryzjer'' - 2 osoby (2 kobiety);
- kurs ,,Magazynier z obsługą wózków widłowych'' – 2 osoby (2 mężczyzn).
     Wsparcie w ramach projektu miało charakter kompleksowy. Wobec beneficjentów zastosowano instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej.
     Przez okres realizacji kontraktu 14 uczestników otrzymywało wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego stanowiącego wkład własny.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(31.10.2012)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 31.10.2012r.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

      Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 17 (12 kobiet i 5 mężczyzn) uczestników, którzy realizują zawarte kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji, spośród których 14 otrzymuje wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny.

     Na chwilę obecną wszyscy uczestnicy (12 kobiet i 5 mężczyzn) projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji społecznej i zawodowej następujące kursy ,,Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym''.
Ponadto w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej zakończono realizację następujących kursów szkoleń:
- kurs ,,Obsługa kas fiskalnych'' – 7 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn);
- kurs ,,Pomoc kuchenna'' - 5 osób (5 kobiet);
- kurs ,,Pracownik administracyjno-biurowy'' – 3 osoby (3 kobiety);
- kurs ,,Florystyka '' - 2 osoby (1 mężczyzna i 1 kobieta);
- kurs ,,Fryzjer'' - 2 osoby (2 kobiety);
- kurs ,,Magazynier z obsługą wózków widłowych'' – 2 osoby (2 mężczyzn).
Obecnie 9 uczestników realizuje jeszcze kursy/szkolenia z zakresu:
- kurs ,,Prawo jazdy kat. B'' - 7 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn);
- kurs ,,Prawo jazdy kat. C'' - 2 osoby (2 mężczyzn).


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(13.07.2012)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 13.07.2012r.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w 2012r. realizuje projekt systemowy pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej.

      Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 17 uczestników, z którymi pracownicy socjalni, w tym 2 pracowników zatrudnionych do realizacji projektu systemowego, których wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarli kontrakty socjalne, które są realizowane przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji.

     Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce prowadzi nabór ofert na przeprowadzenie szkoleń w trybie zamówień publicznych.
     Planowane jest wsparcie finansowe dla uczestników projektu otrzymują w postaci zasiłków celowych.
     Od miesiąca sierpnia br. uczestnicy będą sukcesywnie rozpoczynali szkolenia indywidualne w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej.
     Zakładanym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(29.06.2012)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 27.06.2012r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. "Chwytaj szansę" na 2012r. przeszedl zarówno ocene merytoryczna jak i formalna i zostal zatwierdzony do realizacji przez Instytucje Posredniczaca II stopnia.

W ramach realizacji projektu systemowego pt. "Chwytaj szansę"współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , przeznaczonego dla kobiet i mezczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujacych na terenie Gminy Wólka, korzystajacych z świadczen pomocy spolecznej pracownicy socjalni, w tym dwóch pracowników zatrudnionych do realizacji projektu systemowego, których wynagrodzenie jest finansowane przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, obecnie przeprowadzaja proces rekrutacji uczestników. Zrealizowane dzialania, pomoga uczestnikom wyrównac szanse, zlikwiduja bariery dyskryminujace ich na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie umiejetności psychospolecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, uzupelnienie wyksztalcenia.

Zakladanym celem projektu jest zwiekszenie aktywnosci zawodowej i spolecznej osób bedacych swiadczeniobiorcami pomocy spolecznej.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(30.04.2012)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 19.04.2012r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, iż wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu systemowego pt. "Chwytaj szansę" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na 2012r. został zatwierdzony pod względem formalnym. Obecnie jest poddawany ocenie merytorycznej.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(13.02.2012)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 13.02.2012r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, iż w 2012 r. będzie realizował projekt systemowy pt: "Chwytaj szansę", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej. Obecnie wniosek o dofinansowanie został złożony do Instytucji Wdrażającej II stopnia i jest poddawany ocenie formalnej i merytorycznej.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl