Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

 

Oferty pracy:

(20.03.2018)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny (3 etety)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru z dnia 28 lutego 2018 r., na stanowisko pracy pracownik socjalny (umowa o pracę na czas określony) – 3 etaty, nie została zatrudniona żadna osoba. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosiło się 10 kandydatów, którzy nie spełniali wymogów formalnych. 

W związku z powyższym postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

 

(28.02.2018)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy– dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:
 1. Nazwa i adres jednostki:               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
 1. Nazwa stanowiska pracy:              Pracownik socjalny
 1. Liczba etatów:                              3 etaty
 2. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe – dyplom na kierunku praca socjalna lub dyplom szkoły wyższej zawodowej o kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku): pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, dyplom kolegium pracowników służb społecznych lub posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, I lub II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, doświadczenie w pracy w pomocy społecznej;

- znajomość ustaw: o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych;

- wiedza specjalistyczna niezbędna z zakresu zasad, form oraz trybów realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, a w szczególności pomocy środowiskowej;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: środowiska Windows, pakiety biurowe MS Office i Open Office, poczta elektroniczna, Internet;

- umiejętność interpersonalne;

- obywatelstwo polskie;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- nieposzlakowana opinia.

            III. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność organizacji i aktywizacji społeczności lokalnej;

- komunikatywność, dyspozycyjność;

- odporność na stres i wysoka kultura osobista;

- kreatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie obsługi klientów oraz informowanie ich o przysługujących im uprawnieniach;

- profesjonalne traktowanie osoby zgłaszającej się po pomoc lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy;

- prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu poprawę sytuacji oraz usamodzielnienie osób i rodzin przy wykorzystaniu w szczególności ich możliwości i uprawnień;

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

- diagnoza osób lub rodzin ubiegających się bądź korzystających ze świadczeń systemu pomocy społecznej – wywiad środowiskowy i plan pracy z osobą/rodziną;

- monitorowanie środowisk, dokonywanie oceny skuteczności dokonywanej pomocy oraz aktualizowanie diagnozy;

- realizowanie kontraktów socjalnych;

- wspomaganie osób i rodzin w kompletowaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej;

- organizowanie usług profilaktycznych adresowanych do osób/rodzin niemogących samodzielnie przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in: osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób pozostających bez pracy, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin i ich członków zagrożonych przemocą;

- zlecanie usług interwencyjnych, służących zabezpieczaniu niezbędnych, podstawowych potrzeb;

- organizowanie oraz udział w posiedzeniach grup roboczych oraz realizacja procedury „Niebieskiej Karty”;

- opracowywanie materiałów, wniosków, zestawień, sprawozdań i informacji dla potrzeb Ośrodka;

- współpraca z innymi instytucjami, w tym m.in.: placówkami szkolnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, poradniami psychologiczono-pedagogicznymi, placówkami służby zdrowia, policją, sądem i kuratorską służbą sądową, urzędami pracy, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych;

- prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

- pomoc osobom i rodzinom w formie świadczenia przyznawanego decyzją;

- wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Wójta Gminy Wólka, a wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

       V. Warunki pracy na stanowisku:

- praca w godzinach od 7:30 do 15:30;

- bezpośredni kontakt z interesantami;

- praca częściowo w terenie (świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych);

- praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym (w siedzibie Ośrodka);

- praca samodzielna, jak również z zespołem współpracowników.

     VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ( w przypadku uprawnień na podstawie art. 116 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – dodatkowo suplement do dyplomu);
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 3. dodatkowo można złożyć: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach
  i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada);

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

   VII. Informacje dodatkowe:

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 2 w godzinach od 8:00 do 15:30/ tel. 81 478-17-50 wew. 43 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub wysłać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – pracownik socjalny” do dnia 10 marca 2018 r.

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

(09.09.2014)

Oferta pracy na stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko pracy pracownik socjalny. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu (umowa na zastępstwo).
Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane są w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320). Zgodnie z powyższymi przepisami pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie.
  • przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed dniem 01.05.2004 r.) była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów;
 4. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 5. w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 6. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 7. była zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata;
 8. była zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 9. przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna;
 10. do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
 11. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. życiorys - curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. posiadane referencje;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracy pracownik socjalny;
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 10. oświadczenie o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią;
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce Jakubowice Murowane 8, 20 – 258 Lublin 62 lub złożenie osobiście w pok. nr 1 w godzinach pracy tj. poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce – umowa na zastępstwo" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 r. godz. 15.30. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do OPS w Wólce.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Pobierz kwestionariusz osobowy - (DOC 29 KB

Pobierz Oświadczenie - (DOC 27 KB)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

 

(29.08.2014)

Informacja dotycząca zatrudnienia kandydata na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury poszukiwania pracownika na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny wyłoniono kandydata do zatrudnienia w osobie Pani Katarzyny Grosman – Sołoducha zam. Lublin.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana powyżej osoba wykazała się wymaganą znajomością zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała predyspozycje i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

 

(25.08.2014)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 08 sierpnia 2014 r. na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny spełniają:

 1.  Pani Katarzyna Grosman - Sołoducha - zam. Lublin;
 2.  Pan Kamil Jarosz - zam. Świdnik.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

 

Oferta pracy na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko pracy – młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, wymiar czasu pracy ¾ etatu.

I. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu młodszego asystenta rodziny/ asystenta rodziny wskazane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z poźń. zm.). Zgodnie z powyższymi zapisami asystentem rodziny może być osoba, która:
1. posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
1. prawo jazdy kat. B;
2.znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3. kultura pracy i wysoka kultura osobista;
4. umiejętność pracy w zespole;
5. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
6. odporność na stres, obowiązkowość, samodzielność, komunikatywność.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3.udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10.motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna;
20. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
3. własnoręcznie podpisany życiorys - curriculum vitae;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie zawodowe;
5. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny;
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
9. oświadczenie o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią;
10. podpisana klauzura o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”;
11. dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje.

V. Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce Jakubowice Murowane 8, 20 – 258 Lublin 62 lub złożenie osobiście w pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r. godz. 15.30. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do OPS w Wólce.
Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 


Jakubowice Murowane, dn. 08 sierpnia 2014 r.

 

(08.08.2014)

Informacja dotycząca zatrudnienia kandydata na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury poszukiwania pracownika na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny wyłoniono kandydata do zatrudnienia w osobie pani Iwony Wosztyl zam. Kuczki Wieś. Pani Iwona Wosztyl zrezygnowała z zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.

 

 

(11.07.2014)

Oferta pracy na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

 

(13.05.2014)

Informacja o wynikach zakończenia procedury poszukiwania pracownika na stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.

 

(09.04.2014)

Informacja o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pracy pracownik socjalny

 

(10.03.2014)

Informacja
o wynikach zakończenia procedury poszukiwania pracownika na wolne stanowisko urzÄ�dnicze główny ksiÄ�gowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.

 

(05.03.2014)

Lista kandydatów spełniajÄ�cych wymagania formalne na wolne stanowisko urzÄ�dnicze Główny ksiÄ�gowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.

 

(18.02.2014)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzÄ�dnicze

 

(31.10.2013)

Informacja o wynikach poszukiwania pracownika na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny.