Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Zasadu udzielania świadczeń:

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

  • osoby zainteresowanej;
  • jej przedstawiciela ustawowego;
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Wólka, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w terminie 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia m. in. w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, gdzie pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Od każdej decyzji służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.