Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Zespół do spraw asysty rodzinnej

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce od miesiąca września 2012r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), polegające na pracy asystenta rodziny, który pomaga rodzinom z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, bezradnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy.
     Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny kierowany jest do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce przez stosownego pracownika socjalnego.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań profilaktycznych, pomagających rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci;
 2. przeciwdziałanie powstawaniu problemów (socjalnych, psychologicznych i wychowawczych) w środowisku rodzinnym oraz pomoc w ich rozwiązywaniu;
 3. wspieranie więzi uczuciowych rodziny oraz integracja rodziny z otoczeniem
 4. motywowanie rodziny do nabywania umiejętności samodzielnego i prawidłowego wypełniania obowiązków opiekuńczo-wychowawczych;
 5. niesienie pomocy w odbudowywaniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych;
 6. eliminowanie przypadków patogennego oddziaływania rodziny na dziecko;
 7. całościowe wsparcie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami;
 8. diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny, w tym z wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego;
 9. określenie, wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb występujących w tej rodzinie, na podstawie planu pracy z rodziną z uwzględnieniem metod bezpośredniej współpracy;
 10. motywowanie rodziny do współpracy przy podejmowaniu działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pacy zarobkowej;
 11. pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomoc w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu własnych dzieci, wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowanie i utrwalanie w niej wiary we własne siły;
 12. prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 13. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych;
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu bezpośredniej pomocy.

Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
     Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
     Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20 rodzin.