Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Aktualności

(18.12.2018)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy– dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza nabór kandydatów na stanowiska pracy:

 

 1. Nazwa i adres jednostki:               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
 1. Nazwa stanowiska pracy:         asystent rodziny
 1. Liczba etatów:                            1 etat
 2. Wymagania niezbędne:

Ogólne wymagania dotyczące pracownika samorządowego:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      bark skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4)      posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona);

5)      wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

6)      posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe:

           1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

           2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia dla asystentów rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

         3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres wiedzy i umiejętności koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku:

            Znajomość przepisów prawnych koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku, tj. w szczególności:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do niej;
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz aktów wykonawczych do niej.

III. Wymagania dodatkowe;

Znajomość przepisów prawa przydatnych do podjęcia pracy na danym stanowisku, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Predyspozycje kandydata do wykonywania pracy na danym stanowisku:

 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samoorganizacji, efektywne wykorzystanie czasu pracy,
 • umiejętność ustalania priorytetów podczas wykonywania czynności służbowych;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku asystenta;
 • prawo jazdy kategorii B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodzin, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • pełnienie funkcji koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacjach niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ośrodka w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grupami roboczymi lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań będzie niezbędna,
 • opracowywanie analiz i informacji w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji prowadzonej na zajmowanym stanowisku pracy do archiwizacji,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego, wyznaczonego zastępcę lub Wójta Gminy Wólka, a wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • bezpośredni kontakt z interesantami;
 • praca częściowo w terenie;
 • praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym (w siedzibie Ośrodka);
 • praca samodzielna, jak również z zespołem współpracowników.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej/wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego;
 8. pisemne oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty dodatkowe:

1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VII.     Informacje dodatkowe:

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 2 w godzinach od 8:00 do 15:00/ tel. 81 478-17-50 wew. 43 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub wysłać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy asystent rodziny – ” do dnia 28 grudnia 2018 r.

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

(22.08.2018)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - oferta pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce  poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwojga dzieci z rozpoznaniem dziecięcego porażenia mózgowego– w wymiarze 10h i 7h tygodniowo odpowiednio dla każdego dziecka w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych, o których mowa w § 2  pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:  –  umowa  zlecenie.

 1. Trening umiejętności społecznych;
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu;
 3. Zajęcia logopedyczne.

Wymagania niezbędne: Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598  z 2005 r. z późn.zm.) specjalistyczne usługi powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu :pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) prowadzenia treningu umiejętności społecznych

2) fizjoterapii

3) logopedii

Wymagane dokumenty:

1) aktualne CV;

2) kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3) dokumenty potwierdzające  spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w w/w rozporządzeniu  dokumentujących posiadane doświadczenie zawodowe w pracy  z osobami   o danym rodzaju schorzenia.

4) oświadczenie o niekaralności  następującej treści: Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

5) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r.poz.182 z późn.zm.).

Sposób i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać  w Ośrodku  Pomocy    Społecznej  w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 w godz. od 8.00 – 15.00  osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” , do dnia 30 września 2018r. do godz. 15.00.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

(27.07.2018)

Komunikat sprawie wniosków „Dobry Start”, „Rodzina 500+” składanych drogą elektroniczną

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że w przypadku składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+) drogą elektroniczną, w celu wskazania właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia, należy w wyszukiwarce wpisać miejscowość „Jakubowice Murowane” zgodnie z faktycznym adresem Ośrodka.

 

(2.07.2018)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje iż od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenie dobry start – wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz  z dokumentami;

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz
z dokumentami w lipcu lub w sierpniu ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce,
w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 81 478-17-65.

 • świadczenie wychowawcze 500+ - od dnia 1 października 2018 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2018/2019 dotyczący świadczenia wychowawczego. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą
  od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia
31 sierpnia 2018 r.
– wypłacone będą do dnia 31 października 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 r. wypłacone będą do dnia 30 listopada 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października – wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2018 r. Świadczenie przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 r. – wypłacone będą do dnia 31 stycznia 2019 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 81 478-17-59.

 • świadczenia rodzinne - do dnia 1 listopada 2018 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2018/2019 dotyczący świadczeń rodzinnych. Wnioski w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia 2018 r. – wypłacone będą do dnia 30 listopada 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2018 r. wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 r. – wypłacone będą do ostatniego dnia lutego 2019 r.

 • fundusz alimentacyjny - od dnia 1 października 2018 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2018/2019 dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia
31 sierpnia 2018 r.
– wypłacone będą do dnia 31 października 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 r. wypłacone będą do dnia 30 listopada 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października – wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 r. wypłacone będą do dnia 31 stycznia 2019 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 81 478-17-65.

(28.05.2018)

Informacja o wynikach naboru na stanwisko ds. pierwszego kontaktu

W wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w dniu 23 maja 2018 roku na stanowisko: pracownik ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce (1 etat, pełny wymiar czasu pracy):

Komisja rekrutacyjna wyłoniła do zatrudnienia: Panią Żanetę Goral

Kandydatka w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższy wynik.

 

Informacja o wynikach naboru na stanwisko pracownik socjalny

W wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w dniu 23 maja 2018 roku na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce (1 etat, pełny wymiar czasu pracy):

Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do zatrudnienia:Panią Iwonę Tkaczyk

Kandydatka w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała pozytywny wynik.

 

(18.05.2018)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce (1 etat, pełny wymiar czasu pracy):

1. Iwona Tkaczyk, zam. Łęczna

Komisja ustaliła, że w/w osoba spełnia wymagania formalne i przechodzi do następnego etapu naboru przeprowadzonego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 23.05.2018r. (tj. środa) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin -  pok. 4 - o godzinie 13:00.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

(18.05.2018)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. pierwszegpo kontaktu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: pracownik ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce (1 etat, pełny wymiar czasu pracy):

1. Bil Marta zam. Lublin;

2. Goral Żaneta zam. Świdnik;

3. Wach Agnieszka zam. Ludwin.

Komisja ustaliła, że osoby których dokumenty aplikacyjne spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone do następnego etapu naboru przeprowadzonego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 23.05.2018r. (tj. środa) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin -  pok. 4 - o godzinie 11.00.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

(16.05.2018)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy– dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:
 1. Nazwa i adres jednostki:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce,  Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
 1. Nazwa stanowiska pracy:  asystent rodziny, Liczba etatów: 3/4 etat
 1. Wymagania niezbędne:

Ogólne wymagania dotyczące pracownika samorządowego:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      bark skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4)      posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona);

5)      wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika
z tytułu egzekucyjnego;

6)      posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub;

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracyz dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia dla asystentów rodzinyi udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres wiedzy i umiejętności koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku:
Znajomość przepisów prawnych koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku,tj. w szczególności:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do niej;

III. Wymagania dodatkowe;

Znajomość przepisów prawa przydatnych do podjęcia pracy na danym stanowisku, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Predyspozycje kandydata do wykonywania pracy na danym stanowisku:

 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samoorganizacji, efektywne wykorzystanie czasu pracy,
 • umiejętność ustalania priorytetów podczas wykonywania czynności służbowych;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • prawo jazdy kat. B;
 • staż pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzinyi w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodzin, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ośrodka w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grupami roboczymi lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań będzie niezbędna;
 • opracowywanie analiz i informacji w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy;
 • przygotowywanie dokumentacji prowadzonej na zajmowanym stanowisku pracy do archiwizacji;
 • wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Wójta Gminy Wólka, a wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • bezpośredni kontakt z interesantami;
 • praca częściowo w terenie;
 • praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym (w siedzibie Ośrodka);
 • praca samodzielna, jak również z zespołem współpracowników.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej/wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego;
 8. pisemne oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty dodatkowe:

1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VII.  Informacje dodatkowe: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 2 w godzinach od  8:00 do 15:00/ tel. 81 478-17-50 wew. 43 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodku Pomocy Społecznejw Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub wysłać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy asystent rodziny – ” do dnia 25 maja 2018 r. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

(11.05.2018)

Komunikat dotyczący zmian w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce dokonuje zmian w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny. Zgodnie z założeniami realizowanego projektu pt. „Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka”, wymagany staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego wynosi min. 3 lata. Pozostałe warunki wskazane w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

              

(02.05.2018)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy– dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:
 1. Nazwa i adres jednostki:               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
 1. Nazwa stanowisko pracy:            Pracownik socjalny
 2. Liczba etatów:                            1 etat

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 1. Wymagania niezbędne:

        - wykształcenie wyższe – dyplom na kierunku praca socjalna lub dyplom szkoły wyższej zawodowej o kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku): pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, dyplom kolegium pracowników służb społecznych lub posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

       - znajomość ustaw: o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych;

        - wiedza specjalistyczna niezbędna z zakresu zasad, form oraz trybów realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, a w szczególności pomocy środowiskowej;

       - znajomość obsługi komputera w zakresie: środowiska Windows, pakiety biurowe MS Office i OpenOffice, poczta elektroniczna, Internet;

        - umiejętności interpersonalne;

       - obywatelstwo polskie;

        - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

       -  nieposzlakowana opinia.

            III. Wymagania dodatkowe:

                 - umiejętność pracy w zespole;

                 - umiejętność organizacji i aktywizacji społeczności lokalnej;

                 - komunikatywność, dyspozycyjność;

                 - odporność na stres i wysoka kultura osobista;

                 - kreatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       - prowadzenie obsługi klientów oraz informowanie ich o przysługujących im uprawnieniach;

        - profesjonalne traktowanie osoby zgłaszającej się po pomoc lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy;

       - prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu poprawę sytuacji oraz usamodzielnienie osóbi rodzin przy wykorzystaniu w szczególności ich możliwości i uprawnień;

        - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

        - diagnoza osób lub rodzin ubiegających się bądź korzystających ze świadczeń systemu pomocy społecznej – wywiad środowiskowy i plan pracy z osobą/rodziną;

        - monitorowanie środowisk, dokonywanie oceny skuteczności dokonywanej pomocy oraz aktualizowanie diagnozy;

        - realizowanie kontraktów socjalnych;

        - wspomaganie osób i rodzin w kompletowaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej;

        - organizowanie usług profilaktycznych adresowanych do osób/rodzin niemogących samodzielnie przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in: osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób pozostających bez pracy, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin i ich członków zagrożonych przemocą;

        - zlecanie usług interwencyjnych, służących zabezpieczaniu niezbędnych, podstawowych potrzeb;

        - organizowanie oraz udział w posiedzeniach grup roboczych oraz realizacja procedury „Niebieskiej Karty”;

        - opracowywanie materiałów, wniosków, zestawień, sprawozdań i informacji dla potrzeb Ośrodka;

        - współpraca z innymi instytucjami, w tym m.in.: placówkami szkolnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, poradniami psychologiczono-pedagogicznymi, placówkami służby zdrowia, policją, sądem i kuratorską służbą sądową, urzędami pracy, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych;

       - prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

       - pomoc osobom i rodzinom w formie świadczenia przyznawanego decyzją;

       - wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Wójta Gminy Wólka, a wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

 

       V. Warunki pracy na stanowisku:

       - praca w godzinach od 7:30 do 15:30;

       - bezpośredni kontakt z interesantami;

       - praca częściowo w terenie (świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych);

       - praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym (w siedzibie Ośrodka);

       - praca samodzielna, jak również z zespołem współpracowników.

 

     VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ( w przypadku uprawnień
  na podstawie art. 116 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – dodatkowo suplement
  do dyplomu);
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru
  - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 3. dodatkowo można złożyć: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada);

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

   VII. Informacje dodatkowe:

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 2 w godzinach od 8:00 do 15:30/ tel. 81 478-17-50 wew. 43 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub wysłać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – pracownik socjalny” do dnia 16 maja 2018 r. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

(02.05.2018)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:
 1. Nazwa i adres jednostki:               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
 1. Nazwa stanowiska pracy:            pracownik ds. pierwszego kontaktu
 2. Liczba etatów:                            1 (pełny etat)

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (administracja, psychologia, pedagogika, socjologia);
  • doświadczenie na stanowisku pracownika biurowego (obsługa biura, prowadzenie sekretariatu);
  • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych;
  • znajomość obsługi komputera w zakresie: środowiska Windows, pakiety biurowe
   MS Office i OpenOffice, poczta elektroniczna, Internet;
  • umiejętności interpersonalne;
  • obywatelstwo polskie;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieposzlakowana opinia.

            III. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionym roszczeniowo zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, umiejętność współpracy i współdziałania z innymi podmiotami, zdolność
  do rozwiązywania problemów.
 • umiejętność organizacji i aktywizacji społeczności lokalnej;
 • komunikatywność, dyspozycyjność;
 • odporność na stres i wysoka kultura osobista;
 • kreatywność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Profesjonalne przyjęcie interesanta i zbadanie problemu a następnie przekierowanie go do odpowiedniego pracownika.
 • Udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach jak i instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka.
 • Udzielanie informacji o świadczeniach realizowanych przez Ośrodek.
 • Wydawanie formularzy wniosków obowiązujących w Ośrodku.
 • Obsługa kancelaryjna OPS.

       V. Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w godzinach od 7:30 do 15:30;
 • bezpośredni kontakt z interesantami;
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym (w siedzibie Ośrodka);
 • praca samodzielna, jak również z zespołem współpracowników.

     VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 3. dodatkowo można złożyć: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada);

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

   VII. Informacje dodatkowe:

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 2 w godzinach od 8:00 do 15:30/ tel. 81 478-17-50 wew. 43 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub wysłać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – pracownik ds. pierwszego kontaktu” do dnia 16 maja 2018 r. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

(6.04.2018)              

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż w związku z realizacją projektu konkursowego pt.:  „Nowoczesny OPS-Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka” zaprasza do składania ofert na kompleksowe wykonanie zadania powierzonego w ramach w/w projektu, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac remontowych związanych z wydzieleniem i adaptacją pomieszczenia na punkt pierwszego kontaktu. Szczegółowe informacje dostępne na BIP Urzędu Gminy Wólka.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

(20.03.2018)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny (3 etaty)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru z dnia 28 lutego 2018 r., na stanowisko pracy pracownik socjalny (umowa o pracę na czas określony) – 3 etaty, nie została zatrudniona żadna osoba. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosiło się 10 kandydatów, którzy nie spełniali wymogów formalnych.  

W związku z powyższym postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

 

 

(28.02.2018)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy– dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:
 1. Nazwa i adres jednostki:               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
 1. Nazwa stanowiska pracy:              Pracownik socjalny
 1. Liczba etatów:                              3 etaty
 2. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe – dyplom na kierunku praca socjalna lub dyplom szkoły wyższej zawodowej o kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku): pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, dyplom kolegium pracowników służb społecznych lub posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, I lub II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, doświadczenie w pracy w pomocy społecznej;

- znajomość ustaw: o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych;

- wiedza specjalistyczna niezbędna z zakresu zasad, form oraz trybów realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, a w szczególności pomocy środowiskowej;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: środowiska Windows, pakiety biurowe MS Office i Open Office, poczta elektroniczna, Internet;

- umiejętność interpersonalne;

- obywatelstwo polskie;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- nieposzlakowana opinia.

            III. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność organizacji i aktywizacji społeczności lokalnej;

- komunikatywność, dyspozycyjność;

- odporność na stres i wysoka kultura osobista;

- kreatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie obsługi klientów oraz informowanie ich o przysługujących im uprawnieniach;

- profesjonalne traktowanie osoby zgłaszającej się po pomoc lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy;

- prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu poprawę sytuacji oraz usamodzielnienie osób i rodzin przy wykorzystaniu w szczególności ich możliwości i uprawnień;

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

- diagnoza osób lub rodzin ubiegających się bądź korzystających ze świadczeń systemu pomocy społecznej – wywiad środowiskowy i plan pracy z osobą/rodziną;

- monitorowanie środowisk, dokonywanie oceny skuteczności dokonywanej pomocy oraz aktualizowanie diagnozy;

- realizowanie kontraktów socjalnych;

- wspomaganie osób i rodzin w kompletowaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej;

- organizowanie usług profilaktycznych adresowanych do osób/rodzin niemogących samodzielnie przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in: osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób pozostających bez pracy, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin i ich członków zagrożonych przemocą;

- zlecanie usług interwencyjnych, służących zabezpieczaniu niezbędnych, podstawowych potrzeb;

- organizowanie oraz udział w posiedzeniach grup roboczych oraz realizacja procedury „Niebieskiej Karty”;

- opracowywanie materiałów, wniosków, zestawień, sprawozdań i informacji dla potrzeb Ośrodka;

- współpraca z innymi instytucjami, w tym m.in.: placówkami szkolnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, poradniami psychologiczono-pedagogicznymi, placówkami służby zdrowia, policją, sądem i kuratorską służbą sądową, urzędami pracy, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych;

- prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

- pomoc osobom i rodzinom w formie świadczenia przyznawanego decyzją;

- wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Wójta Gminy Wólka, a wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

       V. Warunki pracy na stanowisku:

- praca w godzinach od 7:30 do 15:30;

- bezpośredni kontakt z interesantami;

- praca częściowo w terenie (świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych);

- praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym (w siedzibie Ośrodka);

- praca samodzielna, jak również z zespołem współpracowników.

     VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ( w przypadku uprawnień na podstawie art. 116 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – dodatkowo suplement do dyplomu);
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 3. dodatkowo można złożyć: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursachi szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada);

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

   VII. Informacje dodatkowe:

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, pokój nr 2 w godzinach od 8:00 do 15:30/ tel. 81 478-17-50 wew. 43 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub wysłać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – pracownik socjalny” do dnia 10 marca 2018 r.

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

(27.02.2018)

Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka”

              Miło mi poinformować Państwa, iż dnia 15 lutego 2018 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce o dofinansowanie projektu, którego realizacja rozpocznie się od 1 marca 2018 r. Jest to projekt konkursowy ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

Tytuł konkursu Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

            Celem realizacji projektu pod nazwą „Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka” jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 18 miesięcy tj. 01.03.2018-31.08.2019 r.

            W wyniku wdrożenia projektu w OPS nastąpi zmian systemu organizacyjnego, rozumiana jako zmiana organizacji pracy socjalnej. Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS (w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania optymalizującej wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników). W celu organizacji pracy wyodrębnione zostaną następujące Zespoły i Stanowiska pracy:

 • Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu;
 • Zespół/Stanowisko ds. pracy socjalnej;
 • Zespół/Stanowisko ds. usług;
 • Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

 

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Wólka

Iwona Opajdowska Kierownik OPS w Wólce

(03.08.2017)

500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

 

(19.07.2017)

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od
1 sierpnia 2017r.

Uprzejmie informujemy, że  od  dnia  1 sierpnia 2017 roku, będą przyjmowane wnioski z Programu 500+ oraz wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 roku.        
Ponadto od dnia 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku.      

Wnioski  z Programu 500+, świadczenia rodzicielskiego, wnioski do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać również drogą elektroniczną od dnia 1 sierpnia 2017r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

(4.07.2017)

Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego”

Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce wraz z Stowarzyszeniem POSTIS, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy przystąpił do realizacji zadania „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego” – edycja 2017 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

 

(19.04.2017)

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce przypomina, że pierwszy okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

 

 

(14.12.2016)

Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę-edycja 2016r.

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce również i w tym roku włączył się w zbiórkę darów

na rzecz akcji   Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dary rzeczowe zebrane w szkołach i parafiach

na terenie Gminy Wólka trafią do rodzin z dziećmi oraz osób samotnych, niepełnosprawnych oraz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bystrzycy.

            Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i osobom zaangażowanym w pracę przy zbiórkach

w poszczególnych sztabach Akcji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliszczynie za udostępnienie pomieszczeń do magazynowania darów.

 

(16.06.2016)

1000 PLUS - ZDROWA INWESTYCJA

 

 

 

 

(24.03.2016)

PROGRAM RODZINA 500+

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. w związku z tym, wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1 w godz. 7:30-15:30.


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

- matce;

- ojcu;

- opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);

- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko:
  1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł
  2. jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł
 2. na drugie i następnie dziecko/dzieciniezależnie od dochodu rodziny

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Rokiem bazowym jest rok 2014.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

- osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,

- osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,

- wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

 

 

(22.03.2016)

Obwieszczenie
Głównego Prezesa Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 roku.


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 roku poz.40 oraz z 2015 roku poz 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2014 roku - 2 506 zł
tj. 208,84 zł/m-c.

 

(18.03.2016)

 

Przekaż 1% podatku dla Michała Mazura 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, zwraca się z gorącym apelem do mieszkańców o przekazywanie 1% podatku na rzecz dzieci z terenu gminy Wólka

Dzieci wymagają ciągłego leczenia i rehabilitacji. To nic nie kosztuje, rozliczając się z Urzędem Skarbowym mamy możliwość przekazać 1% naszego podatku między innymi na ratowanie zdrowia i rehabilitację dzieci.

Wszystkim ofiarodawcom z góry dziękuję w imieniu własnym i rodziców.

Szanowni Państwo!

Już kolejny rok wspieracie nas Państwo w chorobie syna przekazując 1% podatku i darowizny.

Państwa otwarte serca na pomoc naszemu synowi motywują nas do systematycznej pracy na rzecz budowy Jego zdrowia.

Dlatego bardzo prosimy o dalszą pomoc i zachęcanie do niej innych osób.

Prosimy więc ludzi dobrego serca o przekazanie 1% podatku na: KRS 0000037904 MICHAŁ MAZUR 16038 lub darowizny na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

nr: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

z dopiskiem: 16038, Mazur Michał – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękujemy.

                                                          Małgorzata i Piotr Mazur

 

 

ULOTKA Michał Mazur

 

(16.03.2016)

 

 PROGRAM RODZINA 500+

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 1 w godz. 7:30-15:30 od dnia 1 kwietnia 2016r.


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

W miesiącu kwietniu 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będę przyjmowane także w soboty, zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem:

 

 

L.p.

 

Miejscowość

 

 

Punkt przyjmowania wniosków

 

Data

 

Godzina

 1.

Rudnik

Budynek po szkole podstawowej

2.04.2016

9:00–12:00

 2.

Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysków

Szkoła Podstawowa  
w Pliszczynie

9.04.2016

9:00–12:00

 3.

 

Bystrzyca, Sobianowice

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach

9.04.2016

13:00–16:00

 4.

Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

Szkoła Podstawowa
w Łuszczowie

16.04.2016

9:00–12:00

 5.

Turka

Szkoła Podstawowa
w Turce

16.04.2016

13:00–16:00

 6.

Turka

osiedle Borek

Filia Gminnej Biblioteki  Publicznej

23.04.2016

9:00–12:00

 7.

Świdnik Mały, Świdnik Duży I, Świdnik Duży II. Biskupie Kolonia , Świdniczek, Kolonia Świdnik Mały  

 

Szkoła Podstawowa
w Świdniku Małym

 

23.04.2016

 

13:00–16:00

 8.

Jakubowice Murowane, Długie, Wólka 

Urząd Gminy Wólka

 

30.04.2016

9:00–12:00

 

(25.02.2016)

 RODZINA 500+

Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem..

Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędneJednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

 

(22.02.2016)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 - 27 lutego 2016r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.


W dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli środowisk prawniczych. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do !8:00, natomiast w sobotę w godzinach  od 10: 00 do 13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i  ich adresy znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pid adresem https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem

 

(05.01.2016)

Podsumowanie akcji

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż na terenie Gminy Wólka prowadzono ogólnopolską akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Akcję przeprowadzono przed Świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. Dary w postaci odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, trafiły do 48 rodzin z terenu gminy Wólka.


Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i osobom zaangażowanym w pracę przy zbiórkach w poszczególnych sztabach Akcji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliszczynie za udostępnienie pomieszczeń do magazynowania darów.

 

(31.12.2015)

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie.


Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.


Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w miesięcznej wysokości 1 000,00 zł. Świadczenie to będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać także rodzicom, których dziecko urodziło się w 2015 r. do ukończenie przez nie 52 tygodnia życia.


Bliższe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce w pokoju nr 8 lub pod nr tel. 81 751-06-55.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

        (-) Iwona Opajdowska

 

 

(21.12.2015)

Informacja o dniu wolnym - 24 grudnia 2015 r.


W związku ze świętem przypadającym na dzień 26 grudnia 2015 r. informujemy, że 24 grudnia 2015. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w tym dniu będzie nieczynny.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

        (-) Iwona Opajdowska

 

(09.12.2015)

Spotkanie mikołajkowe

W dniu 8 grudnia 2015 r. z inicjatywy Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata odbyło się spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez OPS w Wólce. Wzięło w nim udział 35 dzieci i grupa towarzyszących im rodziców. Dzięki wsparciu przedsiębiorców dzieci otrzymały paczki świąteczne (słodycze, owoce, maskotki), które wręczył dzieciom honorowy gość – Mikołaj.


Serdeczne dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Sponsorom za życzliwość oraz rzeczowe wsparcie mikołajkowej akcji.


Szczególne podziękowania kierujemy do:


- Pana Leszka Sikory, Top Market PHU AVEXIM Sp. z o.o.;
- Pani Katarzyny Drożdzewskiej, Pana Piotra Głąba, EURO CASH oddział Lublin;
- Pana Wojciecha Jamroza, LUBELLA Sp. z o.o. Sp.k.;
- Pana Krzysztofa Masieraka, Pana Stanisława Kowalczykowskiego Masarnia Wólka, Sp. j.;
- Pani Elżbiety Buły, Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka;
- Pani Agnieszki Madej Stasiewicz, Pana Marcina Stasiewicza, Sklep Spożywczo Przemsłowy;
- Pana Ryszarda Gargol, Eskulap Same Dobre Apteki;
- Pana Ryszarda Iwaniaka, Hurtownia zabawek i artykułów szkolnych Fenix;
- Pana Bogdana Burego, BURY Trade Sp. z o.o;
- Pana Adama Klimka, Selgros CASH&CARRY Lublin.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

        (-) Iwona Opajdowska

 

 

(26.11.2015)

Apel o pomoc osobom bezdomnym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowy, Osrodek Pomocy Spoęłcznej w Wólce, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wólka o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby: bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne oraz inne potrzebujące pomocy lub wsparcia. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Tym osobom ciepło, ludzka serdeczność, poczucie solidaryzmu społecznego, pomoc międzysąsiedzka niejednokrotnie pozwolą pokonać i złagodzić kłopoty bytowe.

Jeżeli posiadacie Państwo informacje o osobach przebywających w opuszczonych budynkach, nocujących na klatkach schodowych, w piwnicach, bądź innych miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu - w związku z nadchodzącymi zimowymi miesiącami - prosimy o kontakt z jedną z poniższych instytucji:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce - tel. 81 751 00 87 lub 81 751 06 55 - w dniach i godzinach pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30,
 • Policja - tel. 997 - całodobowo,
 • Europejski numer alarmowy tel. 112,
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 81 532-70-97, bezpłatna infolinia: 987 - całodobowo, e-mail: dysor@lublin.uw.gov.pl - całodobowo.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Iwona Opajdowska

 

(01.09.2015)

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE AKCJI WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA

Serdeczne dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Sponsorom za życzliwość, pomoc finansową oraz rzeczowe wsparcie akcji Wyprawka dla Pierwszaka.


Szczególne podziękowania kierujemy do:
1. Marek Chudziak, Sklep Spożywczy ORION - Łuszczów Pierwszy;
2. Andrzej Kędziora, DywanyŁuszczów - Łuszczów Pierwszy;
3. Marek Lis, Paweł Stachal, PM BROS Agencja Reklamy - Lublin, ul Turystyczna;
4. Arkadiusz Kosiarski, Hurtownia tuszy i tonerów ARKOS - Łęczna, ul. Stefanii Pawlak;
5. Hanna Borkowska i Dariusz Mandziuk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centro-Chem sp. j. - Turka;
6. Joanna Karaś, Fabryka - Gardzienice Pierwsze;
7. Agnieszka i Bartosz Chudziak, TRANSKOBET - Łuszczów Pierwszy;
8. Elżbieta Buła, Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka - Kol. Świdnik Mały;
9. Mirosław Flis, Roman Mościcki, Janusz Podgórniak; DIAMENT S.C, Skład Opału i Materiałów Sypkich - Lublin, ul. Kasprowicza;
10. Teresa Siuda, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Wólce” - Lublin, ul. Turystyczna;
11. Halina Ratajewska, Hotel i Restauracja Gościniec - Wólka;
12. Magdalena Udrycka, Krzysztof Kozieł, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, KTO TY JESTEŚ - Długie;
13. Katarzyna Sterniczuk, Magia Fryzur - Pliszczyn.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

        w/z (-) Iwona Opajdowska

 

(28.08.2015)

PODSUMOWANIE AKCJI WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA

W dniach 26-27 sierpnia br. Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat przekazał dzieciom wyprawki szkolne, które zostały skompletowane dzięki życzliwości i zaangażowaniu przedsiębiorców z terenu Gminy Wólka i okolic.  W 21 plecakach szkolnych znajdowały się przybory plastyczne, zeszyty, kredki, flamastry, bloki, artykuły papiernicze. Akcja została zorganizowana po raz pierwszy  i spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony najmłodszych i ich rodziców. Dzieci w podziękowaniu za otrzymaną wyprawkę namalowały kolorowe rysunki, które przekazały pracownikom Ośrodka. 

 

 

/ - / mgr Iwona Opajdowska
w. z. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

 

(27.08.2015)

INFORMACJA

Informuję, że:
• od dnia 1 października 2015 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2015/2016 dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego; wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia 2015 r.

• od dnia 1 listopada 2015 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2015/2016 dotyczący zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami; wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 września 2015 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, telefonicznie pod wyżej wskazanymi numerami telefonów oraz są zamieszczone na stronie internetowej: www.opswolka.pl.

Z up. WÓJTA GMINY
/ - / mgr Iwona Opajdowska
w. z. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

 

(27.08.2015)

INFORMACJA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż od dnia 1 września 2015 r. do dnia 15 września 2015 r. będzie przyjmował wnioski – wraz z wymaganą dokumentacją o przyznanie stypendium socjalnego na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w procesie edukacyjnym w roku szkolnym 2015/2016.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, telefonicznie pod wyżej wskazanymi numerami telefonów oraz są zamieszczone na stronie internetowej: www.opswolka.pl./ - / mgr Iwona Opajdowska
w. z. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

(03.08.2015)

WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce wraz z Wójtem Gminy Wólka Edwinem Gortatem, informuje o akcji WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA. Dzieci rodzin korzystających z pomocy społecznej otrzymają bezpłatnie wyprawkę szkolną. Przeznaczona jest ona uczniom nauczania początkowego tj. klas „0”, „I”. W ramach wyprawki dzieci otrzymają plecak szkolny z wyposażeniem niezbędnym do rozpoczęcia procesu edukacji.
Dziękujemy przedsiębiorcom zaangażowanym w akcję WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA. Zachęcamy innych przedsiębiorców, by włączyli się i wsparli naszą inicjatywę. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych działań oraz będzie wkładem w rozwój i edukację dzieci z terenu Gminy Wólka.

Pomóżmy dzieciom wejść z uśmiechem w nowy rok szkolny.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

        w/z (-) Iwona Opajdowska

 

(01.07.2015)

OGŁOSZENIE

Architektura Zieleni Hortus z siedzibą w Lublinie zatrudni osoby chętne do pracy przy pielęgnacji terenów zieleni (koszenie, grabienie, pielenie, prace porządkowe, cięcie drzew i krzewów).

Architektura Zieleni Hortus poszukuje:

 • ogrodniów (pracowników zieleni);
 • ogrodników z prawem jazdy kat. B
 • traktorzystów kat. T

Dane kontaktowe:

AZ Hortus

ul. Stefczyka 38, 20-151 Lublin

tel. 81 740-92-93

 

(21.05.2015)

INFORMACJA

Uprzejmie proszę, w przypadku posiadania zbędnych przedmiotów, a sprawnych i możliwych do dalszej eksploatacji o przekazywanie wiadomości do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce do Pani Iwony Opajdowskiej tel. 81 751-00-87 w. 33.


Za okazaną pomoc w imieniu potrzebujących mieszkańców z góry dziękuję.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce
(-) Sławomir Włosek

 

(13.05.2015)

Certyfikat Przejrzystości Publicznej dla OPS w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce jest Uczestnikiem Programu Publicznie Przejrzyści i posiada stronę Biuletynu Informacji Publicznej zgodną z aktualnymi przepisami prawa.


W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uzyskał Certyfikat Przejrzystości Publicznej, wydany przez IDcom Software Sp. z o.o.

http://publicznie-przejrzysci.pl/uczestnicy/YToyOntpOjA7aTo0NjUxMDtpOjE7aToxO30=

 

(05.05.2015)

„ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o realizacji przez Gminę Wólka wraz z Lubelską Fundacją MOST, projektu „ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA”

Celem projektu jest edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych wśród kobiet ciężarnych i dzieci do lat 3, zmiana negatywnych trendów w żywieniu, a także promocja programu edukacyjnego ,,1000 pierwszych dni dla zdrowia" poprzez:

- podniesienie świadomości i wiedzy o kluczowej roli diety w rozwoju dziecka oraz jej wpływu na zdrowie w dorosłym życiu;

- zrozumienia potrzeby kierowania się 6 złotymi zasadami zdrowego odżywiania w żywieniu dzieci w wieku do lat 3 wśród rodziców/ opiekunów, dziadków;

- edukację pracowników firm cateringowych przez ekspertów w dziedzinie żywienia dzieci najmłodszych, wyrobienie przekonania o konieczności działania w sposób profesjonalny tzn. odpowiedzialny za planowane żywienie, skutki społeczne działalności;

- stworzenie intymnych warunków w Urzędzie Gminy w Wólce dla kobiet karmiących, promowanie idei karmienia naturalnego;

- prawidłowe zaprogramowanie metabolizmu u dzieci już w wieku płodowym, dzięki edukacji przyszłych rodziców na zajęciach przeprowadzonych przez specjalistów w szkole rodzenia oraz poradnictwa przedkoncepcyjnego.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wólka:       

- rodziców, opiekunów, dziadków dzieci w wieku do lat 3;

- firm cateringowych prowadzących, bądź planujących rozszerzyć swoją działalność o catering dla dzieci najmłodszych w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wólka;

- kobiet karmiących naturalnie (petentki UG w Wólce);

- kobiet ciężarnych i ich partnerów oraz planujących w najbliższym czasie ciążę zamieszkujących w gminie Wólka (w szczególności kobiet objętych opieką OPS, w tym bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer tel. 081 751 06 50 wew. 43 – pani Małgorzata Pęcak.

http://opswolka.bipstrona.pl/files/sites/46510/wiadomosci/260311/files/plakat_zdrowa_rodzina.jpg

(27.04.2015)

PROJEKT „Startuj z nami po sukces zawodowy”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

• W wieku od 15 do 24 roku życia
• Absolwentów szkół zawodowych, średnich zawodowych oraz policealnych
• Zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne
• Absolwentów do jednego roku po ukończeniu szkoły

W RAMACH PROJEKTU URZĄD PRACY ZAPEWNIA:

• 90-dniowe staże zawodowe w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde
(region Branderburgia )
• Transport do miejsca odbywania stażu i z powrotem
• Zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w Niemczech
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
• Opieka mentora podczas odbywania stażu
• Przygotowanie językowe i kulturowe przed wyjazdem na staż (intensywny kurs języka niemieckiego)
• Kieszonkowe (ok. 70 euro/tyg)

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności w wybranym zawodzie potwierdzonych certyfikatem
• Wzrost pewności siebie uczestników oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego
• Wzrost umiejętności i kompetencji językowych
• Zmiana stereotypów postrzegania innych kultur
• Wzrost mobilności geograficznej oraz zniwelowanie lęku przed zmianami

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Paulina Kuzia: Paulina_Kuzia@wp.pl, (81) 745-18-16 wew. 270
Edyta Wiśniewska: projekt.ewisniewska@puplublin.pl, (81) 745-18-16 wew. 257

 

OGŁOSZENIE

Architektura Zieleni Hortus z siedzibą w Lublinie zatrudni osoby chętne do pracy przy pielęgnacji terenów zieleni (koszenie, grabienie, pielenie, prace porządkowe, cięcie drzew i krzewów).

Architektura Zieleni Hortus poszukuje:

 • ogrodniów (pracowników zieleni);
 • ogrodników z prawem jazdy kat. B
 • traktorzystów kat. T

Dane kontaktowe:

AZ Hortus

ul. Stefczyka 38, 20-151 Lublin

tel. 81 740-92-93

 

(13.03.2015)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury Programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.


Wysokość i forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ona przyznawana na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.


Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmujemy do dnia 6.04.2015 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.


Informacje oraz składanie wniosków na stronie: www.spes.org.pl/stypendia
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.dla-dzieci.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

 

(03.03.2015)

SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI INTERNETU I KOMPUTERA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SIECI SZEROKOPASMOWE POLSKI WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

1. Cel szkolenia
Głównym celem podejmowanych działań szkoleniowych w ramach niniejszego projektu jest rozbudzenie wśród mieszkańców województwa lubelskiego potrzeb korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i Internetu w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

2. Metody pracy
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza została potwierdzona odpowiednim wykształceniem i/lub certyfikatami. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia zawarte w programie szkoleniowym. Cykl spotkań trwa 24 godziny i jest realizowany w godzinach między 9:00 a 18:00, w ciągu 6 dni, w jednym z trzech proponowanych w trybów lub w weekendy, na specjalny wniosek uczestników szkolenia.
Uczestnik szkolenia, na pierwszych i ostatnich zajęciach, wypełni ewaluacyjny test wiedzy, który podlega ocenie. Wynik testu końcowego zostanie umieszczony na Zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.
Na ostatnim spotkaniu Uczestnik wypełni również imienny arkusz indywidualnej oceny szkolenia (AIOS). Arkusz będzie oceniał m. in. program i metody szkoleniowe, zdobycie nowej wiedzy przez uczestnika, przydatność szkolenia materiały szkoleniowe, kompetencje trenerów, stopień realizacji programu, organizację szkolenia, słabe i mocne strony szkolenia oraz ogólną ocenę szkolenia. Każdorazową obecność na szkoleniu Uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęć. Wymagana jest 80%-owa obecność (dopuszcza się jedną nieobecność).Po zakończeniu zajęć Uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


W trakcie spotkań Organizator zapewnia:
• stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (do użytkowania w trakcie trwania szkoleń);
• ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć
• materiały: teczka, notatnik, długopis, płyta CD, płyta DVD-R, skrypt, pogram szkolenia;
• pendrive 4GB;
• lunch, przerwę kawową.
Uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem odbiór materiałów, gadżetów i cateringu.


Po zakończeniu szkoleń Organizator zapewni:
• każdorazowo wsparcie i doradztwo dla całej przeszkolonej grupy przez 1 godzinę zegarową tego samego dnia, w którym przeprowadzono szkolenie. Forma takiego wsparcia zrealizowana zostanie w postaci dyżuru osobistego, telefonicznego, mailowego lub za pomocą skype’a (forma konsultacji zostanie ustalona z Uczestnikami podczas spotkań).
• dodatkowe konsultacje w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia dla danej grupy szkoleniowej w formie pomocy telefonicznej, mailowej, za pomocą skype’a bądź osobistego spotkania (forma konsultacji zostanie ustalona z Uczestnikami podczas spotkań).
• pomiędzy spotkaniami w ramach kursu szkoleniowego dodatkowe konsultacje dla przeszkolonych osób oraz osób, które nie będą miały 100% frekwencji obecności na szkoleniu (forma konsultacji zostanie ustalona z Uczestnikami podczas spotkań)


3. Program szkoleniowy
Szczegółowy program tematyki zagadnień objętych szkoleniem
Umiejętności podstawowe – sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy
z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem.
1. BHP w pracy z komputerem
2. Podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera
3. Rozpoznawanie ikon na pulpicie
4. Właściwe wyłączanie komputera
5. Podstawowe operacje na plikach i folderach
6. Rozpoznawanie różnych typów plików
7. Tworzenie nowego dokumentu
8. Przeglądarka internetowa
9. Poczta elektroniczna


Wyszukiwanie informacji
10. Wyszukiwanie informacji
11. Narzędzia wyszukiwania
12. Kopiowanie tekstu ze stron internetowych
13. Zapisywanie obrazu ze strony internetowej
14. Zapisywanie stron internetowych
15. Dodawanie strony internetowej do Ulubionych/Zakładek
16. Serwisy społecznościowe
17. Komunikatory internetowe
18. Bezpieczeństwo w sieci
19. Portale informacyjne
20. Blog

4. Eksperci i zespół szkoleniowy
Usługa szkoleniowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia jest elementem projektu inwestycyjnego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (dalej „Projekt”) realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie, które realizuje go przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Organizator szkolenia: Syntea S.A, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Prowadzący szkolenie: ………………………………., tel. ………………….

 

(23.02.2015)

Bezpłatne szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat

Projekt „Horyzonty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeśli jesteś osobą w wieku 15-30 lat, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego masz szansę podnieść swoje umiejętności z zakresu zawodu: Organizator usług gastronomicznych.

W RAMACH PROJEKTU ORGANIZATOR BEZPŁATNIE OFERUJE:
1. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe:
a. Indywidualne doradztwo - 6 godzin/1 osobę
b. Treningi grupowe z zakresu komunikacji interpersonalnej – 18 godzin
2. Szkolenia zawodowe: Organizator usług gastronomicznych – 180 godzin
3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
4. Płatne staże zawodowe – 3 miesiące

Wszystkim Uczestnikom organizator zapewnia:
• materiały szkoleniowe w postaci książek,
• materiały piśmiennicze,
• serwis kawowy i obiadowy,
• stypendium szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR Sp. z o.o.
w Lublinie przy ul. Kołłątaja 3/13,14.
Tel. 81 53317 59/ 081 533 17 40
e-mail: projekty@creator-polska.eu


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy

(18.02.2015)

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 – 28 lutego 2015 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szczegółowa lista podmiotów, które wezmą udział w akcji dostępna będzie na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.


W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów

 

(12.02.2015)

Porady dla Seniora przygotowane przez Komendę Miejską Policji w Lublinie

SENIORZE UWAŻAJ !!!
Przestępca stosuje różne metody popełniania przestępstw:
„NA WNUCZKA”
„NA POLICJANTA”
„NA GAZOWNIĘ”
„NA HYDRAULIKA”
„NA DOTACJĘ”
„NA URZĘDNIKA”

GDY JESTEŚ W DOMU
• Zawsze zamykaj drzwi wejściowe;
• Nie otwieraj pochopnie drzwi;
• Utrzymuj kontakty z sąsiadami.

SENIORZE NIE DAJ SZANS PRZESTĘPCOM
• Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania;
• Nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki;
• Staraj się nie wychodzić z domu po zmroku;
• Jeśli wyjeżdżasz do rodziny, sanatorium poproś sąsiada, by zwrócił uwagę na Twoje mieszkanie;
• Jeśli będziesz wypłacać gotówkę z banku czy bankomatu poproś zaufaną osobę by Ci towarzyszyła;
• Nie pozostawiaj torebki, bagażu bez nadzoru.

SENIORZE PAMIĘTAJ !!!
• Nie przekazuj pieniędzy osobom, które deklarują, że są Twoimi bliskimi bez potwierdzenia ich danych;
• Bądź nieufny wobec atrakcyjnych ofert sprzedaży, promocji wymagających natychmiastowych decyzji;
• Nie noś przy sobie dużej kwoty pieniędzy;
• Naucz się na pamięć swojego kodu PIN;
• Omijaj tereny nieoświetlone;
• Przebywając w szpitalu oddawaj wartościowe rzeczy do depozytu.

 

(11.02.2015)

Podobieństwa i różnice między specjalnym zasiłkiem opiekuńczym i świadczeniem pielęgnacyjnym, a zasiłkiem dla opiekuna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, iz na stronie internetowej http://opswolka.bipstrona.pl w zakłdce Aktaualności, zamieszczone zostały informacje dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania świadczeń. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 81 751 06 55 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce  w pok. nr 8.

 

(05.02.2015)

Zaproszenie do udziału w projekcie "MAMA NA RYNKU PRACY"

Osrodek Pomocy Społecznej w Wólce ionformuje, iż z dniem 15 stycznia 2015 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Mama na rynku pracy". W ramach projektu fundacja oferuje bezpłatne wsparcie dla Matek pozostających bez zatrudnienia z obszaru woj. lubelskiego.Projekt skierowany jest do 50 Mam w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat (kobiet posiadających minimum jedno dziecko w wieku do 18 lat, lub do 25 lat w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki) spełniających łącznie poniższe warunki:
– pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo);
– zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 r.;
– zdolnych i gotowych do odbycia 5-cio miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godz./dzień) oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;
– zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie jednej z 51 gmin o odsetku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa wyższym od średniej dla woj. lubelskiego, tj:
Adamów, Annopol, Bełżyce, Chodel, Cyców, Dzierzkowice, Firlej, Gościeradów, Izbica, Jeziorzany, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Kock, Konopnica, Krasnystaw (gm. miejska), Kraśniczyn, Kraśnik (gm. miejska i wiejska), Krzywda, Lubartów (gm. miejska i wiejska), Ludwin, Łaziska, Łęczna, Mełgiew, Michów, Milanów, Milejów, Niedźwiada, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Parczew, Serniki, Serokomla, Siemień, Siennica Różana, Sosnowica, Stanin, Stoczek Łukowski (gm. miejska i wiejska), Szastarka, Świdnik, Trawniki, Trzydnik Duży, Uścimów, Wilkołaz, Wilków, Wojciechów, Wola Mysłowska, Wólka.

W RAMACH PROJEKTU FUNDACJA OFERUJE:
1. DORADZTWO INDYWIDUALNE – w wymiarze 3 godz. zegar./os.
2. COACHING PSYCHOLOGICZNY – w wymiarze 8 godz. zegar/os.
3. JEDNO Z PIĘCIU SZKOLEŃ (każde po 180 godz. dyd.):
• Grupa I - Usługi gastronomiczne – catering
• Grupa II - Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej
• Grupa III - Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego
• Grupa IV - Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera
• Grupa V - Kadry i płace z obsługą komputera
4. 5-CIO MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE
5. WARSZTAT RÓWNOŚCI PŁCI - w wymiarze 8 godzin dyd./grupę

UCZESTNICZKOM FUNDACJA ZAPEWNIA:
• stypendium szkoleniowe w wysokości 7,08 zł /godzinę szkolenia*;
• stypendium stażowe w wysokości 1931 zł /miesiąc*;
• zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi (także bilety miejskie)
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w wysokości do 50 zł/dzień*;
• materiały szkoleniowe (skrypty, książki);
• materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
• wyżywienie w trakcie szkoleń;
*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu):
- do grupy I i II – w okresie od 1 do 27 lutego 2015 r.
- do grupy III, IV i V – w okresie od 1 do 31 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,
pod numerami telefonów 81 532 10 33 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/6
(II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

 

(02.02.2015)

ANKIETA

OCENY PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE

– BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Chcielibyśmy dostosować jakość usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego też prosimy o wypełnienie  ankiety, która jest dostępna na stronie http://opswolka.bipstrona.pl w zakładce "Aktualności" i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących jakości usług świadczonych przez Ośrodek jak również obsługi Państwa przez Pracowników Ośrodka.

Ankieta wypełniana jest anonimowo. Po wypełnieniu ankietę można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce , Jakubowice Murowane 8, pokój nr 1, lub wysłać pocztą.

 

(23.12.2014)

Nie parkuję! Respektuję.

Grudzień to czas wzmożonego ruchu na ulicach miast i w centrach handlowych, który jest następstwem przedświątecznej gorączki. W tym okresie parkowanie w polskich miastach, czy na wielopoziomowych i podziemnych parkingach, to prawdziwa udręka kierowców. Jednak z podobnymi problemami na co dzień zmagają się osoby z niepełnosprawnością, dla których brakuje miejsc parkingowych, bo zajmują je auta osób nieuprawnionych.

Parkowanie na „spadkobiercę”

W wielu miastach Polski problemem nie jest zbyt mała liczba tzw. kopert, czyli miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. Problemem jest zajmowanie ich przez osoby do tego nieuprawnione, które korzystają z kart wystawionych na osoby z niepełnosprawnością. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy osoba, która posiadała kartę parkingową umiera, a następnie tej karty używają pozostali członkowie rodziny. I tym sposobem na przykład wnuczek wykorzystuje kartę zmarłej babci, aby bezpłatnie parkować w centrum miasta na kopercie.

Dokument pożądany, czyli co dokładnie daje karta parkingowa?

Karta parkingowa to dokument o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W Polsce karta parkingowa to jedyny dokument, który uprawnia do parkowania samochodu na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo karta pozwala nie dostosowywać się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju

Uprawnienia, które przysługują posiadaczom kart parkingowych mogą w znacznym stopniu ułatwić im funkcjonowanie. Dzięki karcie osoba z niepełnosprawnością może na przykład zatrzymać swój samochód blisko wejścia do sklepu, czy bezpłatnie zaparkować w centrum miasta. Zgodnie z przepisami bowiem osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z opłat w strefie płatnego parkowanie.

- Dotychczasowa sytuacja wokół kart parkingowych sprzyjała nadużyciom i oszustwom w zakresie korzystania z tych dokumentów. Ale nowe przepisy, wprowadzone zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruch drogowym, mają na celu nie tylko uściślić zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych, ale też umożliwić weryfikację uprawnień tysięcy ich obecnych posiadaczy, aby w konsekwencji ukrócić nadużycia w tym zakresie. Zmiany w w/w ustawie regulują także system karania osób, które na przykład korzystają z karty wystawionej na osobę zmarłą, nakładając na nich karę w wysokości 2 tys. złotych – komentuje Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. - Warto też dodać, że ustawa nakłada na zarządców dróg wyznaczania określonej liczby stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Wszystko to razem wzięte powinno ułatwić dostęp do miejsc parkingowych, tym którzy najbardziej tego potrzebują – dodaje Piotr Pawłowski.

Nie parkuję! Respektuję.

Zmiany przepisów to jedno, ale ważne jest też uświadamianie społeczeństwa, że parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością jest naganne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji poprzez kampanię „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” nie tylko informuje o nowych zasadach przyznawania i wydawania kart parkingowych. Uzmysławia też sprawnym kierowcom potrzebę pozostawiania wolnych kopert dla osób z niepełnosprawnością, mających często poważne problemy z poruszaniem się i zachęca do reagowania jeśli tylko widzą, że nieuprawnione auto zajmuje miejsce na kopercie.

Kampania informacyjna „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Partnerem akcji jest PKN ORLEN.

Kampania „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spot telewizyjny kampanii: http://www.youtube.com/watch?v=WbsO2OiemAM

Więcej informacji: www.kartaparkingowa.pl oraz www.niepelnosprawni.pl

 

(19.12.2014)

Apel w sprawie tragedii w Makowie

TRAGEDIA, KTÓRA WSZYSTKICH BOLI !!!

Wszystkimi w Polsce wstrząsnęła informacja o tragiczny w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Jako pracownicy pomocy społecznej przeżywamy to szczególnie zadając sobie pytania:

Dlaczego?
Czy jesteśmy skazani na bezradność?
Co zrobić, by takie zdarzenia się nie powtórzyły, a pracownicy socjalni podejmowali decyzje bez presji i obaw o zdrowie i życie własne i swych Rodzin ?

Przed nami wiele pracy, aby zrobić wszystko, by nie dochodziło do podobnych aktów agresji. Dziś łączymy się w bólu z Rodzinami wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Samo współczucie to jednak mało.

Zginęły Kobiety mające dla innych serce na dłoni. Złote dziewczyny, które nie zostawiały ludzi bez pomocy. Lubiane, uczynne, pracowite. Nawet nie przypuszczały, że nie dożyją Świąt Bożego Narodzenia. Obie – Renata i Małgorzata osierociły po dwoje dzieci - najmłodsze ma trzy lata. Solidaryzując się z ofiarami tragedii, a także mając na uwadze codziennie ponoszone przez wszystkich nas ryzyko związane z misją jaką jest pomaganie potrzebującym:

1) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM"
2) Zarząd Samorządowego Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM"
3) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum
4) Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwracają się z apelem o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu.
BĄDŹMY RAZEM….

Wszystkim, którzy chcą pomóc podajemy numer konta:
70 8980 0009 2001 0058 5507 0002
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
z dopiskiem: „Dzieciom Reni i Małgosi”
Zbiórka trwać będzie do końca stycznia 2015 r.

(17.12.2014)

„WIĘCEJ NAS ŁĄCZY, NIŻ DZIELI…” – kampania społeczna na 20 - lecie integracji

Kampania powstała we współpracy z Ringier Axel Springer Polska i Grupą Onet.pl. Celem kampanii jest pokazanie, że świat pełnosprawnych i świat osób z niepełnosprawnościami to w gruncie rzeczy ta sama rzeczywistość.
Kampania odbywa się pod hasłem „Więcej nas łączy niż dzieli…”. Wskazuje tym samym, że potrzeby osób z niepełnosprawnością i reszty społeczeństwa są często takie same. Nie trzeba jeździć na wózku, żeby schody, kostka brukowa, nierówny chodnik, czy za wysoki krawężnik stały się przeszkodami utrudniającymi swobodne poruszanie się. Są one barierą zarówno dla osób poruszających się na wózkach, chodzących o kulach, niewidomych i niedowidzących, jak i seniorów, rodziców z małymi dziećmi w wózkach, czy też kobiet na szpilkach.


 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/230868 i http://www.integracja.org/uncategorized/wiecej-...

(16.12.2014)

Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r.

Z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. zostanie przeprowadzone kolejne Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzone będzie w tym samym czasie na terenie całego kraju, w schroniskach, noclegowniach, zakładach opieki zdrorotnej, zakładach karnych oraz w innych instytucjch, w których mogą przebywać bezdomne osoby. Badanie obejmuje także osoby bezdomne przebywające danej nocy w tzw. "miejscach niezamieszkałych", min. na dworcach autobusowych, altanach działkowych, parkach itp.

(16.12.2014)

Zaproszenie na WIGILIĘ POD GWIAZDAMI

Fundacja Bank Żywności w Lublinie oraz Europejska Fundacja Opieki zapraszają na WIGILIĘ POD GWIAZDAMI w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w Banku Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18.

W programie:

 • smakowite potrawy
 • koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Dariusza Tokarzewskiego
 • świateczny koncert zespołu PAWKIN
 • wspólne kolędowanie

(15.12.2014)

Wydawanie darów w ramach akcji POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że do dnia 31 grudnia 2014 roku będą wydawane dary w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w godzinach pracy OPS.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane rodziny z terenu gminy Wólka po odbiór odzieży, zabawek i żywności. Pracownicy OPS chętnie udzielą pomocy wszystkim potrzebującym.

 

(01.12.2014)

Wojewódzkie obchody dnia pracownika socjalnego

Dnia 21 listopada 2014 r. Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk wręczył odznaczenia państwowe wyróżniającym się pracownikom pomocy społecznej. Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, najlepsi pracownicy socjalni województwa lubelskiego zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę, nadanymi przez Prezydenta RP. Medale są przyznawane za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.


Wśród wyróżnionych pracowników pomocy społecznej znaleźli się także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.
Kierownik Ośrodka Sławomir Włosek otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, Pani Teresa Łysiak otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Pani Magdalena Skiba – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Wojewoda przekazał podziękowania i wyrazy uznania wszystkim pracownikom socjalnym oraz służb społecznych za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu szlachetnej służby na rzecz drugiego człowieka.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego http://www.lublin.uw.gov.pl/wojewodzkie-obchody-dnia-pracownika-socjalnego-0

 

(19.11.2014)

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

PO RAZ KOLEJNY ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY WÓLKA DO UDZIAŁU W AKCJI
„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
pod patronatem Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji, Radia Lublin S.A. oraz Telewizji Polskiej –
Oddział w Lublinie przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce.
W RAMACH AKCJI ZBIERANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:
• odzież, obuwie (uprane i niezniszczone);
• zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze;
• słodycze, żywność długoterminowa (nadająca się do długotrwałego magazynowania – cukier, kasze, olej, słodycze, konserwy, makarony itp.)
• środki czystości i higieny osobistej – mydła, szampony, proszki do prania, pasty do zębów, płyny itp.;

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH, BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW, A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Dary można składać w:
• Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce pokój nr 4
Wielka uliczna zbiórka odbędzie się dnia 23 listopada w godz. 10-15 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Wólce- Jakubowice Murowane 8


W ubiegłych latach akcja spotkała się z dużym odzewem wśród mieszkańców gminy Wólka. Liczymy, że i w tym roku będzie podobnie.
Za każdy dar serca dziękujemy!
AKCJA TRWA DO 31 GRUDNIA 2014 r.

(07.11.2014)

Kraina Pomocnych Dłoni - Bezpłatne Przedszkole Specjalne w Lublinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o powstaniu na terenie Lublina bezpłatnego Przedszkola Specjalnego - Kraina Pomocnych Dłoni. Prezedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół niepublicznych gminy Lublin pod numerem ewidencyjnym 128/G/N.

Misją Przedszkola Kraina Pomocnych Dłoni jest wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnospranym. Priorytetowym celem jest zapewnienie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju psyhoruchowego.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola dostępne są pod numerem telefonu: 690598484 oraz na stronie internetowej www.lublin-przedszkole-specjalne.pl

 

(04.11.2014)

Apel o pomoc osobom bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wólka o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby: bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne oraz inne potrzebujące pomocy lub wsparcia. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Tym osobom ciepło, ludzka serdeczność, poczucie solidaryzmu społecznego, pomoc międzysąsiedzka niejednokrotnie pozwolą pokonać i złagodzić kłopoty bytowe.

Jeżeli posiadacie Państwo informacje o osobach przebywających w opuszczonych budynkach, nocujących na klatkach schodowych, w piwnicach, bądź innych miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu - w związku          z nadchodzącymi zimowymi miesiącami - prosimy o kontakt z jedną z poniższych instytucji:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce - tel. 81 751 00 87 lub 81 751 06 55 - w dniach i godzinach pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30,
 • Policja - tel. 997 - całodobowo,
 • Europejski numer alarmowy tel. 112,
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 81 532-70-97, bezpłatna infolinia: 987 - całodobowo, e-mail: dysor@lublin.uw.gov.pl - całodobowo.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

(28.10.2014)

ZESTAWIENIE SCHRONISK, NOCLEGOWNI I PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH, NA TERENIE POWIATÓW LUBELSKIEGO GRODZKIEGO, LUBELSKIEGO ZIEMSKIEGO I ŚWIDNICKIEGOwg stanu na 30 września 2014 r.

 

 

NAZWA PLACÓWKI

PODMIOT PROWADZĄCY PLACÓWKĘ

UWAGI

 

Powiat lubelski grodzki

1.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 32

20-010 Lublin
tel. 81-532-75-38

 

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych - noclegownia

ul. Dolna Panny Marii 32

20-010 Lublin

tel. 81-532-75-38

 

 

Bractwo Miłosierdzia
im. Św. Brata Alberta
ul. Zielona 3
20-082 Lublin
tel. 81-53-264-37

e-mail: bractwo@albert.lublin.pl

 

Schronisko
Liczba miejsc – 35
(mężczyźni)

czynne cały rok

 

Noclegownie

Liczba miejsc – 30

(mężczyźni)

czynna od 01.XI do 31.III

w godz. od 18.00 do 7.00. Możliwość zwiększenia miejsc o 8.

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
tel. 81-745-34-70

81- 743-91-11

 

Sezonowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
tel. 081-743-91-11

 

Sezonowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
tel. 81-745-34-70

 

Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Młyńska 8
20-406 Lublin
tel. 81-534-76-20

fax 81-743-91-11

 

Mieszkanie adaptacyjne

Rynek 14/15

20-111 Lublin

Tel./fax 81-743-91-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu “Nadzieja”
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
tel/fax 81-743-91-11

e-mail: biuro@nadzieja.lublin.pl

 

Schronisko
Liczba miejsc – 34 (mężczyźni)

czynne cały rok

 

 

Noclegownia
Liczba miejsc – 42 (mężczyźni)

czynna od XI do III

w godz. od 18.00 do 8.00

 

 

Noclegownia

Liczba miejsc – 12 (mężczyźni)

Czynna w okresie XI – III

W godz. 18.00 – 8.00

 

Noclegownia

Liczba miejsc – 25

(mężczyźni)

czynna cały rok
w godz. od 18.00 do 8.00

 

 

Mieszkanie chronione

Liczba miejsc – 4 (mężczyźni)

Czynne całodobowo przez cały rok

 

Schronisko dla Kobiet

ul. Bronowicka 3A

20-301 Lublin

tel/fax 81-748-52-10

 

 

 

 

 

Noclegownia dla Kobiet

ul. Bronowicka 3A

20-301 Lublin

tel. 81-748-52-10

 

 

 

 

 

Ośrodek wsparcia dla samotnych matek

ul. Bronowicka 3

20-301 Lublin

tel. 81-748-52-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej
ul. Bronowicka 3
20-301 Lublin
tel. 81-748-52-10

e-mail: soslublin@wp.plSchronisko

Liczba miejsc – 15 (kobiety)

czynne cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 5 w przypadku niskich temperatur lub zdarzeń losowych.

 

 

 

Noclegownia

Liczba miejsc – 15 (kobiety)

czynna cały rok w godz. od 18.00 do 8.00. Możliwość zwiększenia miejsc o 10 w przypadku niskich temperatur.

 

 

Schronisko, hostel

Liczba miejsc – 70 (kobiety
i dzieci)

czynne cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 20 w przypadku niskich temperatur lub zdarzeń losowych.

 

 

 

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie
ul. Młyńska 18
20-406 Lublin
tel. 81-466-55-43

fax 81-466-55-42

e-mail: dow@mopr.lublin.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
ul. Grodzka 7
20-012 Lublin
tel. 81-466-53-00

e-mail: centrum@mopr.lublin.pl

 Ośrodek Wsparcia wsparcia dziennego
Liczba miejsc – 40 (kobiety
i mężczyźni)

czynne przez cały rok od pon. do pt. w okresie:

1IX – 31III w godz. od 8.00 do 18.00

1IV – 31 X w godz. 8.00 – 16.00.

W przypadku złych warunków atmosferycznych możliwość przedłużenia godzin otwarcia.

5.

Ośrodek wsparcia dla samotnych matek i kobiet w ciąży

ul. Chmielewskiego 9

20-620 Lublin

tel. 81-525-42-08

 

Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej

ul. Chmielewskiego 9

tel. 81 525 42 08

20-620 Lublin

e-mail: dyrektor@dsm.lublin.pl

Hostel/dom dla bezdomnych; dom samotnej matki

Liczba miejsc – 20 (kobiety, kobiety i dzieci)

czynne całodobowo cały rok

 

 

Ośrodek adaptacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością

ul. Zdrowa 14

Lublin

tel. 81-744-47-33

 

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością

ul. Zdrowa 14

Lublin

tel. 81-744-47-33

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

tel. 81-744-47-33

e-mail: stowarzyszenie@misericordia.org.pl

Hostel

Liczba miejsc – 16 (kobiety
i mężczyźni)
czynny całodobowo cały rok

 

 

 

 

Mieszkanie chronione

Liczba miejsc – 7 (kobiety i mężczyźni)
czynny całodobowo cały rok

 

Powiat lubelski ziemski

 

Wspólnota Emaus
Krężnica Jara 498
20-515 Lublin 51

Tel. 81-511-91-31

Fax 81-511-92-93

Stowarzyszenie “Emaus”
Krężnica Jara 498
20-515 Lublin 51
tel. 81-511-91-31

Fax 81 – 511 – 92 – 93

e-mail: emaus@emaus.lublin.pl

 

Wspólnota

Liczba miejsc – 30 (kobiety
i mężczyźni, dzieci)

Czynna całodobowo przez cały rok.

Powiat świdnicki

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta
ul. Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
tel. 81-751-59-08

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku

ul. Niepodległości 11

21-040 Świdnik

tel. 81-751-31-91

fax 81-751-59-08

e-mail: albert_swidnik@op.pl

 

Schronisko
Liczba miejsc – 47
(mężczyźni)

czynne całodobowo przez cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 15.

 

 28.10.2014)

Ogłoszenie o dniu wolnym - 10 listopada 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, że 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 1 listopada 2014 r. przypadający w sobotę. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

w dniu 10 listopada 2014 r.

będzie nieczynny

(29.09.2014)

Konkurs plastyczny skierowany do osób z niepełnosprawnością z województwa lubelskiego

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ogłasza konkurs plastyczny pt. „Europejskie Oblicze Lubelszczyzny”
Temat konkursu ma na celu promocję regionu poprzez ukazanie jego bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz osiągnięć zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu.
Inspiracją do powstania oryginalnych interpretacji plastycznych mogą być:
- miejsca;
- środowisko przyrodnicze i architektura;
- wydarzenia współczesne i historyczne;
- ludzie i ich dokonania;
- nowe obiekty i zachodzące zmiany.
Więcej informacji na stronie www.niepelnosprawni.lublin.pl lub www.lfoon.lublin.pl

 

(25.09.2014)

PROŚBA O WSPARCIE RODZINY POTRZEBUJĄCEJ - PRALKA AUTOMATYCZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie sprawnej pralki automatycznej, która jest niezbędna dla wielodzietnej, ubogiej rodziny zamieszkującej na terenie Gminy Wólka. Podarowany sprzęt możemy odebrać i przewieźć do rodziny potrzebującej.

Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebującej rodziny.

(17.09.2014)

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ – PAMIĘTAJ !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

(17.09.2014)

Projekt "Droga do zatrudnienia"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o realizacji przez Spectrum Consulting Anna Dytko projektu „Droga do zatrudnienia” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, którego patronem jest Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-30 lat, posiadających status osoby bezrobotnej oraz zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego. Projekt przewiduje uczestnictwo 45 kobiet oraz 45 mężczyzn, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

Realizacja założeń projektowych odbędzie się poprzez szkolenia o tematyce „Sprzedawca” i „Monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej” oraz poprzez 6 – miesięczne staże zawodowe. Ponadto każda z osób odbędzie indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy oraz zostanie dla niej utworzony Indywidualny Plan Działania. Uczestnicy w trakcie szkolenia oraz stażu będą otrzymywać stypendium, mogą również ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c, 20-209 Lublin, tel. 81 745-18-16

 

(09.09.2014)

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o powstaniu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży(w skrócie ECAM) – nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy.

ECAM upowszechnia informacje o usługach edukacyjnych oraz usługach rynku pracy (możliwościach kształcenia, zdobywania kolejnych kwalifikacji i rozwijania posiadanych kompetencji zawodowych, uzyskania pomocy w postaci doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i poradnictwa pracy dla młodzieży), świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy na rzecz młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, mającej trudności w nauce bądź problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

Informacje udzielane są poprzez serwis internetowy www.ecam.ohp.pl oraz infolinię dostępną pod numerem 19524 (koszt połączenia z infolinią jak za połączenie lokalne wg. Taryfy operatora)

 


 (26.08.2014)

Zmiana numerów telefonów komórkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2014 roku ulegają zmianie następujące numery telefonów komórkowych:

- asystent rodziny z numeru 537 499 491 na numer 535 210 670

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z numeru 537 499 492 na numer 535 106 676

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


(25.08.2014)

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:
od dnia 1 września 2014 r. do dnia 15 września 2014 r. będzie przyjmował wnioski – wraz z wymaganą dokumentacją o przyznanie stypendium socjalnego na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w procesie edukacyjnym w roku szkolnym 2014/2015.
Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, telefonicznie oraz są zamieszczone na stronie internetowej: www.opswolka.pl.


(25.08.2014)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 08 sierpnia 2014 r. na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny spełniają:

 1.  Pani Katarzyna Grosman - Sołoducha - zam. Lublin;
 2.  Pan Kamil Jarosz - zam. Świdnik.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

 

(18.08.2014)

KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zaprasza mieszkańców Gminy Wólka do konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022”. Opinie i uwagi do Strategii można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2014 r. Projekt dokumentu jest dostępny w pokoju nr 3 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.

(16.08.2014)

Informacja dot. wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:

- od dnia 1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2014/2015 dotyczący zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane są od dnia 1 września 2014 r.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września 2014r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2014r.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014 nastąpi do dnia 31 grudnia 2014r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, telefonicznie: 81 751 00 87 wew. 37, 81 751 06 55 wew. 37.

(16.08.2014)

Informacja dot. wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:

- od dnia 1 października 2014 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2014/2015 dotyczący świadczeń z  funduszu alimentacyjnego. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014 r.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okresy świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego;

- świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - wypłacone będą w miesiącu październiku 2014 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2014 r. - wypłacone będą w miesiącu listopadzie 2014 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, telefonicznie: 81 751 00 87 wew. 37, 81 751 06 55 wew. 37.


 

(31.07.2014)

Zaproszenie na półkolonie organizowane przez Polski Instytut Rozwoju

Wójt Gminy Wólka zaprasza na półkolonie organizowane przez Polski Instytut Rozwoju. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie/lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniach 18.08.2014 - 28.08.2014 r

Plakat


 

(28.07.2014)

Rower dla niepełnosprawnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż Fundacja Eco Textil poszukuje osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane otrzymaniem roweru rehabilitacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej kampanii "Rower dla niepełnosprawnego" dostępne są na stronie www.ecotextil.pl.

Plakat


 

(16.07.2014)

Zmiany zasad wydawania kart parkingowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie http://www.pcprlublin.pl


 

(30.06.2014)

Prośba o pomoc dla chorej na nowotwór Magdy Małachwiejczyk

Zwracamy się z apelem o pomoc dla chorej na nowotwór mózgu 27 letniej Magdy Małachwiejczyk. Magda jest mamą pięcioletniego Kuby. Pierwsze objawy choroby pojawiły się trzy lata temu. Operacja nowotwory, chemioterapia, radioterapia nie przyniosły efektów. Jedyną szansą na wyleczenie Magdy jest bardzo kosztowna terapia genowa w USA. Koszt terapi to ok. 600 000 zł. Rodziny nie stać na sfinansowanie terapii. Rodzina, przyjaciele, również pracownicy GOPS Drelów zbierają środki finansowe na leczenie Magdy m.in. kwestując pod kościołami w dekanacie siedleckim. W chwili obecnej udało się uzbierać ok. 150 000 zł. Liczy się każda wpłacona kwota (na nr konta OSP Stołpno). W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt z GOPS Drelów, tel (83) 3720018. Bardzo prosimy o pomoc.

Tekst oryginalny prośby o pomoc – (plik JPG 120KB)


 

(30.06.2014)

Pomóż Magdzie! Akcja ratowania życia młodej mamy

Magda to dzielna młoda mama, która walczy ze złośliwym rakiem mózgu. Trzy lata intensywnego leczenia, 3 operacje, chemia i radioterapia nie przyniosły efektu Magda ma siłę do walki, jest mamą pięcioletniego Kubusia, więc jej motywacja jest ogromna.

Ostatnią szansą na wyleczenie jest terapia genowa w USA, której koszty przekraczają możliwości finansowe całej rodziny. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Magdy darowizną.

INDYWIDUALNE WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA " OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOŁPNO"
nr. konta: 57 2130 0004 2001 0504 6685 0005
tytułem: DAROWIZNA MAGDA MAŁACHWIEJCZYK

Kontakt: tel. 731 269 155 - Marta Małachwiejczyk - siostra Magdy tel. 508 107 525 - Marcin Duszek - koordynator akcji RATOWANIA ŻYCIA

Otwórz stronę internetową
Ulotka „Pomóż Magdzie!” – (plik JPG 210KB)


 

(26.06.2014)

Kolonie letnie 2014

Ośródek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że Fundacja „Szansa dla Gmin” organizuje dla dzieci w wieku szkolnym kolonie letnie 2014. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 600520523 lub 022 6293290


(26.06.2014)

Kampania społeczna "Jestem mamy i taty"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przypomina także, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka schodzą na dalszy plan.

Skalę problemu widać bardzo dobrze na przykładzie spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Szczególnie alarmujące są dane za rok 2013, gdzie blisko połowa spośród ok. 50 tys. podjętych spraw dotyczy kwestii okołorozwodowych.

Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, podjął decyzję o przygotowaniu kampanii społecznej pod hasłem „Jestem mamy i taty”. Jej celem jest przypomnienie dorosłym, że dzieci należy traktować podmiotowo, a jednym z najważniejszych praw, które posiadają jest prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Przyszłość dziecka, a w szczególności jego stabilność emocjonalna zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice potrafią dojść do porozumienia w trakcie rozwodu i tuż po tym zdarzeniu.

Odwiedż stronę Przecznika Praw Dziecka http://brpd.gov.pl/


(15.06.2014)

Stancja dla mieszkańców Gminy Wólka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce poszukuje dla dwóch osób stancji do wynajęcia. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym OPS w Wólce Panem Pawłem Staszewskim pod nr tel. 81 751 00 87 w. 33 lub 518 40 38 21


(20.05.2014)

Informacja dotycząca ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna przez osoby, którym decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
        Warunki nabywania prawa do zasiłku dla opiekunów określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 567).
        Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
        Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
        Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
        Wniosek będzie można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. do dnia 15 września 2014 r.
        Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.