Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wólka

Postanowienia ogólne:

§  1

 1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wólka.
 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m. in. przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia.
 3. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań grup roboczych, zapewniających skuteczne reagowanie na problem.
 4. Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

§  2

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

§  3

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Cele Zespołu realizowane są poprzez:
 2. Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.
 3. Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
 4. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 5. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
 6. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury ,,Niebieska karta".

§  4

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych:

 1. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej Wólce, który zapewnia jego obsługę administracyjną.
 2. Prace Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu pod nadzorem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.
 3. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wybrany spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego przejmuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności.
 4. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych są pracownicy instytucji wskazanych w § 1 ust. 2, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa, i dotyczących zakresu działania tych instytucji. Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.
 5. Spotkania grup roboczych zwołuje się na wniosek instytucji, osób, rodzin, grup problemowych bądź środowiska, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
 6. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.

§  5

Zwoływanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych:

 1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu. Przewodniczący ustala skład, miejsce i termin pierwszego posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Zespołu i przedstawienie Przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego.
 2. Przewodniczący zespołu zwołuje posiedzenie pierwszej grupy roboczej na podstawie kwestionariusza zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia powinno mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwoływania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.
 3. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie pierwszej grupy roboczej przedstawicieli instytucji wskazanych w kwestionariuszu. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej osoby.
 4. Przewodniczący wyznacza koordynatora grupy roboczej w osobie pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, który organizuje dalszą pracę grupy roboczej.
 5. Skład grup roboczych uzależniony jest od problemu - może być zmienny.
 6. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia w środowisku oraz na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy oraz w innym terminie.
 7. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące celem analizy prowadzonych spraw.

§  6

Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska:

 1. Grupa robocza powołana w sprawie, spotyka się minimum dwa razy.
 2. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.
 3. Plan pomocy, o którym mowa w pkt 2., ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.
 4. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie.
 5. Na kolejnych spotkaniach grupa robocza podejmuje działania stosowne do swoich kompetencji i sytuacji osoby/rodziny.

§  7

Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu i grup roboczych:

 1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
 2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:
  • Kwestionariusz zgłoszeniowy - dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza mogą być dołączone kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska.
  • Pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej. Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (np. zgłoszenia dokonywanego przez dziecko, w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub gdy osoba lub pełnoletni przedstawiciel rodziny, pomimo oznak krzywdzenia dziecka nie wyraża zgody na podjęcie działań) grupę roboczą zwołuje się bez wymaganej zgody osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa dotyczy.
  • Plan działań grupy roboczej stanowi opis zadań dla poszczególnych członków grupy oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska.
  • Monitoring działań grup roboczych - realizacja zadań określonych w planie działań przez członków grup roboczych i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk.
 3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności i każdorazowo oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej.
 4. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 2 i 3. jest gromadzona w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.