Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu wchodzą: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.