Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celm Programu jest  udzielenie wsparcia osobom w trudnej sytuacji materialnej doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
  • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Paczki żywnościowe zawierają artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Prowadzone są również działania towarzyszące w formie szkoleń, warsztatów m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Mieszkańcy, którzy otrzymali skierowania na pomoc żywnościową w ramach Podprogramu 2019 i wybrali jako miejscowość odbioru Świdnik Duży Pierwszy (z ramienia Federacja Polskich Banków Żywności), będą mogli odebrać paczki żywnościowe według przydziału:

02.06.2020 – mieszkańcy miejscowości: Bystrzyca, Łysaków, Sobianowice, Kolonia Pliszczyn, Pliszczyn, Jakubowice Murowane, Wólka, Łuszczów Pierwszy.

03.06.2020 – Turka, Os. Borek, Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały, Biskupie Kolonia, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdniczek, Łuszczów Drugi.

Wydawanie paczek żywnościowych we wskazanym terminie odbędzie się w godz. 9 – 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (w Świdniku Dużym Pierwszym 48 A).

Zapraszamy osoby zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w postaci produktów żywnościowych do kontaktu z

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce,

20 – 258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8,

tel. 535 210 670

program operacyjnyunia europejskabank zywnoscimrpips