OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

PFRON: 500 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej

Do 5 miesięcy PFRON wydłuża okres wypłaty świadczeń dla osób niepełnosprawnych, które w czasie pandemii nie mogą korzystać z zajęć w placówkach terapeutycznych.

Program PFRON pozwala dofinansować koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. O wypłatę 500 zł miesięcznie mogą się starać nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – ich opiekunowie.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy.

Z programu skorzystają niepełnosprawni podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. Wnioski można składać wjednostkach organizacyjnych powiatu.

Więcej informacji na stronie PFRON

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne