OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Program "Czyste powietrze"

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od Wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek można złożyć:

  • osobiści w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce,
  • przesłać pocztą tradycyjną
    Jakubowice Murowane 8
    20 – 258 Jakubowice Murowane
  • lub za pośrednictwem platformy ePuap

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, link do formularza.


Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Szczegółowe informacji nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

81 478 17 59, 535 210 676

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne