OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin - jak może pomóc asystent rodziny

W sytuacji kiedy oczekujemy narodzin dziecka najczęściej reakcją jest ogromna radość, jednak w chwili kiedy otrzymujemy informację o nieprawidłowościach, pojawienie się na świecie dziecka z wadą letalną jest dla kobiet i jej rodziny źródłem poważnego kryzysu. Niezależnie od tego, jaka dysfunkcja jest przyczyną poważnych problemów zdrowotnych dziecka, jego rodzice potrzebują wsparcia od samego poczęcia, narodzin jak i dalszego życia.

Źródłem wsparcia jest rodzina lecz może ona nie wystarczać. Dlatego ważna jest pomoc specjalistyczna. Istotną rolę we wspieraniu rodzin oczekujących narodzin dzieci ze stwierdzonym w życiu płodowym prawdopodobieństwem dysfunkcji rozwojowych oraz rodzin już wychowujących dzieci z takimi obciążeniami rozwojowymi pełni asystent rodziny.

Asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej ustawą o wspieraniu rodziny, realizowanej od1 stycznia 2012 roku, prowadzi działania skierowane do rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (DZ.U. z 2020 roku poz. 1329), zwanej ustawą „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta rodziny.

Przypisano mu funkcję koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnianiem:

 • kobiet w ciąży powikłanej,
 • kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażająca ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.

Z zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Rodzina oznacza małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, „osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci”. Prawo do skorzystania z tej formy pomocy otrzymują również osoby bezdzietne, przygotowujące się do wyzwań rodzicielstwa, zwłaszcza związanych z ciężką chorobą potomka – zanim urodzi się dziecko oraz w zakresie interwencji kryzysowej – w czasie ciąży, po jego śmierci lub po porodzie.

Ustawa „Za życiem” daje możliwości korzystania uprawnionym do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodzin poprzez zapewnienie:

 • kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
 • skorzystania z odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży, porodu i połogu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • uzyskania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie i/lub nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • skorzystania z odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka , u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • dostępu do szerokich usług koordynujących, opiekuńczych i rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • przeprowadzenia porodu w Szpitalu III poziomu referencyjności.

Wsparcie realizowane przez asystenta rodziny polega w szczególności na zapewnieniu:

 • pełnego dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiet w ciąży,
 • pełnego poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę ze szczególnym uwzględnieniem: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, możliwości skorzystania z wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej (pieniężne, niepieniężne).

Asystent rodziny: Pani Agnieszka Brzóska, kontakt telefoniczny 535 210 670 lub osobisty w siedzibie Ośrodka, Jakubowice Murowane 8 , pokój nr 8.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne