OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Liderzy kooperacji

"Liderzy kooperacji" - konferencja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie

W piątek – 11.06.2021 r. Wójt Gminy Wólka - Edwin Gortat i Anna Modrzejewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce uczestniczyli w konferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Spotkanie dotyczyło podsumowania projektu pn. „Liderzy Kooperacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Podczas konferencji zaprezentowano 3 modele kooperacji (model wiejski, wiejsko-miejski oraz miejski) oraz możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej.

Gmina Wólka uczestniczyła w projekcie od roku 2018 i reprezentowała model kooperacji wiejski. Model kooperacji dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc w lokalnym środowisku. Ma charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji rodziny czy osoby w gminie.

Projekt składał się z III Kamieni Milowych, w pierwszym etapie projektu powstał model kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami. Powołano Partnerski Zespół Kooperacji (PZK) w skład, którego weszli przedstawiciele Powiatu Lubelskiego: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz przedstawiciele Gminy Wólka: Wójt – Edwin Gortat, radni gminni, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Lublinie, przedstawiciele Policji oraz organizacje pozarządowe. W ramach ww. Zespołu został ustanowiony Zespół Diagnostyczny. Specjaliści, którzy weszli w skład zespołu opracowali indywidualną diagnozę, na podstawie zebranego materiału każdej rodzinie została przyporządkowana specjalistyczna pomoc. Wsparciem zostało objętych 8 osób w wieku od 24 r.ż. do 70 r.ż. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodzinę, zaproponowano pomoc w postaci: rehabilitacji, pomocy specjalistycznej: psychiatra, psycholog, logopeda oraz catering i turnusy rehabilitacyjne.

W województwie lubelskim w wypracowanie założeń modelu kooperacji, zaangażowanych było 6 powiatów: lubelski, łęczyński, świdnicki, chełmski, puławski i tomaszowski oraz 8 gmin: Konopnica, Wólka, Spiczyn, Cyców, Trawniki, Leśniowice, Wąwolnica, Tomaszów Lubelski. Natomiast w testowaniu modelu udział wzięły 4 powiaty: lubelski, łęczyński, chełmski, tomaszowski oraz 6 gmin: Konopnica, Wólka, Spiczyn, Cyców, Leśniowice, Tomaszów Lubelski.

Podczas konferencji wręczono również podziękowania w formie grawertonu dla władz oraz animatorów z gmin/powiatów biorących udział w projekcie „Liderzy kooperacji”, za współpracę oraz zaangażowanie w wypracowanie założeń modelu.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne