OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie jednego z w/w tytułów prawnych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom u których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Dochód

Za dochód osoby (rodziny) uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 2. dodatków dla sierot zupełnych,
 3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 5. pomocy w zakresie dożywiania,
 6. zasiłków pielęgnacyjnych,
 7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 9. dodatku mieszkaniowego,
 10. dodatku energetycznego,
 11. zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

Powierzchnia użytkowa lokalu, mieszkania, domu osoby która stara się o dodatek mieszkaniowy nie powinna przekraczać następujących normatywnych powierzchni:

 1. 35 m2 - dla 1 osoby,
 2. 40 m2 - dla 2 osób,
 3. 45 m2 - dla 3 osób,
 4. 55 m2 - dla 4 osób,
 5. 65 m2 - dla 5 osób,
 6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, ul. Spokojna 9.

Przy dodatku mieszkaniowym za wydatki ponoszone za lokal, mieszkanie, dom jednorodzinny uznaje się:

 1. czynsz,
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 5. inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 6. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Do wydatków za lokal, mieszkanie, dom jednorodzinny nie wlicza się:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego w Gminie Wólka nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

 1. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na wniosek osoby.
 2. Wniosek oraz deklaracje o dochodach rodziny wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce tj. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy oraz znajdowania się lokalu mieszkalnego.
 3. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien być potwierdzony przez zarządcę budynku.
 4. Przed przyznaniem dodatku mieszkaniowego jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 5. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany od miesiąca następującego po miesiącu
  w którym złożono wniosek na okres 6 miesięcy.
 6. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku, natomiast ryczał na zakup opału może być przekazywany na konto zarządcy lub do rąk własnych świadczeniobiorcy.
 8. Osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do regularnego uiszczania opłaty za zajmowany lokal mieszkalny.

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 1. dokumenty potwierdzające wszelki dochód osiągnięty przez każdego z członków rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 2. dokument potwierdzający prawo do zajmowania danego lokalu mieszkalnego,
 3. rachunek za energię elektryczna oraz gaz za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z fakturą VAT),
 4. rachunki potwierdzające poniesione koszty - w miesiącu składania wniosku - za: wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 5. deklarację o dochodach rodziny,
 6. dyspozycja dotycząca sposobu przekazywania dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu.
 7. właściciel domu jednorodzinnego dołącza dokument lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne