Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Europejski Fundusz Społeczny 2009

(20.10.2010)

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w 2009 r.

.

RAPORT EWALUACYJNY
Z REALIZACJI PROJEKTU
"CHWYTAJ SZANSĘ"

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce od dnia od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009r. realizował projekt systemowy pt. ,,Chwytaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 25.07.2008 r. nr POKL.07.01.01-06-125/08-00 i aneksów z dnia 03.06.2009 r. nr POKL.07.01.01-06-125/08-01 i z dnia 07.09.2009 r. nr POKL.07.01.01-06-125/08-02.

Celem ogólnym projektu było:

Zaktywizowanie klientów pomocy społecznej lub członków ich rodzin oraz kompleksowe podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej beneficjentów projektu przez instrumenty aktywnej integracji i upowszechnienie pracy socjalnej w Gminie Wólka.

Celami szczegółowymi było:

 1. Podniesienie motywacji beneficjentów do podjęcia działań.
 2. Zwiększenie własnej samooceny, możliwości i umiejętności, w tym zdobycie kluczowych umiejętności społecznych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
 3. Przywrócenie wiary w siebie.
 4. Uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, podniesienie lub uzupełnienie wykształcenia.
 5. Zwiększenie wiedzy na temat załatwiania formalności spraw urzędowych.
 6. Podniesienie poziomu mobilności na rynku pracy i adaptacji do jego potrzeb.
 7. Uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych.
 8. Zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych, kształtujących zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne.

Beneficjenci

Udział w projekcie wzięło 7 beneficjentów w wieku 19 - 44 lata, korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub będących członkami rodzin, pozostających bez zatrudnienia lub będących osobami nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie Gminy Wólka. . W grupie objętej projektem beneficjenci posiadali wykształcenie:
3 osoby podstawowe;

 • 1 osoba zawodowe;
 • 1 osoba średnie ogólne;
 • 1 osoba gimnazjalne;
 • 1 osoba średnie niepełne.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Podejmowane działania

W ramach realizacji projektu zostało zawartych i zrealizowanych 7 kontraktów socjalnych z beneficjentami, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji z grup aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna przez 5 pracowników socjalnych, w tym pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu systemowego pt.,,Chwytaj szansę'' , którego wynagrodzenie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca socjalna miała na celu czynny udział w realizacji i promowaniu projektu, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, rekrutacji beneficjentów, realizacji kontraktów socjalnych i ich monitoringu, nadzorowanie i wsparcie beneficjentów, a także gromadzenie i weryfikacja merytoryczna dokumentów – płatność za realizację zadań na rzecz poszczególnych beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz przedłożenie tych dokumentów osobie odpowiedzialnej za dokonanie płatności. Promocja projektu odbywała się poprzez wizualizację projektu systemowe pt.,,Chwytaj szansę'' na tablicy informującej o realizacji projektu, oznakowaniu logotypami wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu, umieszczanie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wólka oraz w BIP, a także na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, poinformowaniu społeczności lokalnej o realizacji projektu (poprzez sołtysów, lokalne parafie) oraz wywieszaniu ogłoszeń promocyjnych na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

Realizacja kontraktów socjalnych

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 6 beneficjentów ukończyło kurs/szkolenie:

 • 3 beneficjentów ukończyło kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym;
 • 1 beneficjent ukończył kurs pomoc kuchenna;
 • 1 beneficjent ukończył kurs kosmetyka i stylizacja paznokci;
 • 1 beneficjent ukończył kurs prawo jazdy kat. C+E.

Jeden z beneficjentów nie zrealizował kursu zawodowego ze względu na przeciwwskazania zdrowotne.
Zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone wydanymi zaświadczeniami. Beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe ze środków własnych Gminy Wólka w postaci zasiłków celowych. Przez cały czas trwania projektu beneficjenci wywiązywali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych i współpracowali z pracownikami socjalnymi na rzecz osiągnięcia celów kontraktu.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Osiągnięte rezultaty

Beneficjenci projektu osiągnęli:

 1. poprawę umiejętności komunikacyjnych;
 2. wzrost umiejętności pozytywnego myślenia i znajomości swoich mocnych i słabych stron;
 3. podnieśli swoją motywację do podjęcia działań w kierunku aktywizacji zawodowej, edukacyjnej;
 4. nabyli nowe atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje;
 5. zrealizowanie kontraktów socjalnych;
 6. zarejestrowali się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy;
 7. nabyli umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 8. nastąpił wzrost ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

Beneficjenci aktywnie poszukują pracy, mają silną motywację i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.
Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie

Realizacja projektu systemowego pt.,,Chwytaj szansę'' była istotnym elementem wspierającym rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy Wólka pozwoliła na kompleksowe wsparcie grupy 7 beneficjentów, tak aby mogli się usamodzielnić i wykorzystać swoje możliwość bez pomocy instytucjonalnej. Zrealizowanie projektu bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe, co jest istotnym elementem wsparcia dla działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

 

 

 

(31.12.2009)

Projekt "Chwytaj szansę"

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Wólka, dn. 31.12.2009 r.

Od lipca 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2009 roku celem projektu była aktywizacja społeczna 5 mężczyzn i 2 kobiet pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo. W ramach projektu uczestnicy uzyskali wsparcie ze strony doradcy zawodowego, odbyli trening motywacyjny, zdobyli nowe kwalifikacje poprzez ukończenie kursów/szkoleń w zakresie pomoc kuchenna, magazynier z obsługą wózka widłowego, operator koparko-ładowarki, kierowca kategorii C+E oraz kosmetyczka. Dzięki możliwości realizacji takiego projektu Ośrodek w latach 2008-2009 mógł zapewnić kompleksowe usługi wsparcia dla 13 osób biorących w nim udział. Projekt oferuje pomoc osobom i członkom rodzin, którzy korzystają z świadczeń pomocy społecznej oraz są mieszkańcami Gminy Wólka. W 2010 roku Ośrodek będzie kontynuował realizację projektu pt. "Chwytaj szansę". Wsparciem planuje się objąć grupę osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo. Zainteresowani, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w projekcie będą mieć możliwość uczestnictwa w warsztatach/szkoleniach edukacyjnych oraz odbyć doradztwo zawodowe, które określi słabe i mocne strony, wskaże kierunki poszukiwań zatrudnienia - ukończenia kursu/szkolenia odpowiadającego indywidualnym predyspozycjom, co pozwoli na zdobycie umiejętności i przygotu do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie systemowym pt. "Chwytaj szansę", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce do pracowników socjalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
realizuje projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Wólka, dn. 27.10.2009 r.

OGŁOSZENIE 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż w miesiącu lipcu 2009r. w ramach realizacji projektu systemowego pt. "Chwytaj szansę", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się szkolenie pt. "Warsztat aktywizacyjny", w którym udział wzięło 7 uczestników projektu, podwyższając swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego, treningu motywacyjnego. W kolejnych miesiącach planowane jest indywidualne podniesienie kwalifikacji edukacyjnych, poprzez naukę teoretyczną i praktyczną nowego, atrakcyjnego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu. Uczestnicy projektu objęci są wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych mających na celu umożliwienie wykorzystania instrumentów aktywnej integracji. Pracownicy socjalni, w tym zatrudniony pracownik w ramach projektu realizują kontrakty socjalne. Dzięki takim działaniom uczestnicy projektu systemowego pt. "Chwytaj szansę" wyrównają swoje możliwości na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psychospołecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, uzupełnienie wykształcenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wólka, dn. 27.05.2009 r.

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczony jest on dla mieszkańców Gminy Wólka będących beneficjentami świadczeń pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek lub członkami rodzin korzystających z pomocy, pozostającymi bez zatrudnienia lub nieaktywnymi zawodowo w wieku aktywności zawodowej. Celem poprawy funkcjonowania beneficjentów oraz ich rodzin w środowisku prowadzona będzie przez pracowników socjalnych oraz pracownika zatrudnionego w ramach projektu, którego wynagrodzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego praca socjalna. Beneficjenci z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne zostaną objęci pomocą w formie zasiłków celowych. Beneficjentom projektu zostanie zaproponowane podniesienie kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego, treningu motywacyjnego oraz odbycie kursów/szkoleń zawodowych. W ciągu kilku tygodni nauki teoretycznej i praktycznej zdobędą nowy, atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Uzasadnienie grupy projektu wynika z problemu pozostawania bez pracy mieszkańców Gminy Wólka korzystających bądź będących członkami rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej. Dzięki działaniom planowanym w projekcie beneficjenci wyrównają swoje szanse i zlikwidują bariery dyskryminujące je na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie ich umiejętności psychospołecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, uzupełnienie wykształcenia.

 

 

Logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Wólka, dn. 29.01.2009 r.

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego pt. "Chwytaj szansę"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że w 2009 roku będzie realizował projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę" w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach projektu zostanie objętych aktywną integracją 7 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub będących członkami rodzin w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi. Z osobami zostaną zawarte kontrakty socjalne zawierające instrumenty aktywnej integracji mające na celu podwyższenie/uzyskanie zawodu lub zmianę kwalifikacji zawodowych z dostosowaniem do potrzeb rynku pracy. Osoby w ramach kontraktu socjalnego będą uczestniczyli w podnoszeniu kwalifikacji grupowych z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego, treningu motywacyjnego oraz podniosą swoje kwalifikacje indywidualnie poprzez kursy/szkolenia.