Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(16.11.2011)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w 2010 r.

.

RAPORT EWALUACYJNY
Z REALIZACJI PROJEKTU
"CHWYTAJ SZANSĘ"

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@poczta.onet.pl

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce od dnia od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010r. realizował projekt systemowy pt. ,,Chwytaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie nr POKL.07.01.01-06-125/08-03 z dnia 08.06.2010r. i umowy nr POKL.07.01.01-06-125/08-04 z dnia 31.08.2010r.

Celem ogólnym projektu było:

     Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej oraz członków tych rodzin.

Celami szczegółowymi było:

  1. Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.
  2. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
  3. Udzielenie wsparcia społecznego lub edukacyjnego lub zawodowego lub zdrowotnego.
  4. Zwiększenie zdolności komunikatywnych na temat załatwiania spraw urzędowych.

Beneficjenci

     Udział w projekcie wzięło 15 beneficjentów w wieku od 21 - 55 lat, korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub będących członkami rodzin, pozostających bez zatrudnienia lub będących osobami nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie Gminy Wólka. Ostatecznie projekt zrealizowało 14 beneficjentów, gdyż jedna z uczestniczek przerwała udział w projekcie. . W grupie objętej projektem beneficjenci posiadali wykształcenie:
- 11 osób ponadgimnazjalne;
- 4 osoby podstawowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@poczta.onet.pl

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podejmowane działania

     W ramach realizacji projektu zostało zawartych 15 kontraktów socjalnych, z których w pełni zostało zrealizowanych 13, natomiast jeden z kontraktów został zrealizowany częściowo, z zastosowaniem narzędzi aktywnej integracji z grup instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna przez 5 pracowników socjalnych, w tym pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca socjalna polegała w szczególności na: czynnym udziale w realizacji i promowaniu projektu, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, rekrutacji beneficjentów, realizacji kontraktów socjalnych, nadzorowaniu i wsparciu beneficjentów.
     Promocja obejmowała wizualizację projektu systemowego poprzez m.in. wykonanie tablicy informacyjnej, oznakowanie logotypami zakupionymi dotychczas wyposażenia, umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Wólka oraz BIP Urzędu Gminy Wólka, a także na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, informowanie społeczności lokalnej poprzez lokalne parafie i wywieszanie ogłoszeń promocyjnych na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

Realizacja kontraktów socjalnych

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 13 beneficjentów ukończyło co najmniej 1 kurs/szkolenie w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

- 1 beneficjentka ukończyła kurs,,Florystyka z obsługą kas fiskalnych'';
- 1 beneficjent ukończył kurs,,Spawacz ręczny gazowy i łukiem elektrycznym'';
- 1 beneficjent ukończył kurs,,Magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych'';
- 1 beneficjent ukończył kurs,,Kierowca wózków jezdniowych'';
- 1 beneficjent ukończył kurs,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym'';
- 2 beneficjentki ukończyły kurs,,Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i obsługą kas fiskalnych'';
- 3 beneficjentki ukończyły kurs,,Fryzjer'';
- 4 beneficjentów ukończyło kurs,,Obsługa kas fiskalnych'';
- 6 beneficjentów ukończyło kurs,,Prawo jazdy kat. B''.
     Jeden z beneficjentów nie zrealizował instrumentu aktywizacji edukacyjnej w formie kursu zawodowego ze względu na przeciwwskazania zdrowotne.      Zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone wydanymi zaświadczeniami. Beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe ze środków własnych w postaci zasiłków celowych. Przez cały czas trwania projektu beneficjenci wywiązywali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych i współpracowali z pracownikami socjalnymi na rzecz osiągnięcia celów kontraktu.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@poczta.onet.pl

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Osiągnięte rezultaty

Beneficjenci projektu osiągnęli:

  1. wzrost umiejętności pozytywnego myślenia i znajomości swoich mocnych i słabych stron;
  2. umiejętności praktyczne (umiejętność napisania listu motywacyjnego i życiorysu);
  3. wzrost zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy);
  4. zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe;
  5. zarejestrowali się w PUP w Lublinie jako osoby bezrobotne.

     Beneficjenci aktywnie poszukują pracy, mają silną motywację i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.
     Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie

     Realizacja projektu systemowego pt.,,Chwytaj szansę'' była istotnym elementem wspierającym rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy Wólka pozwoliła na kompleksowe wsparcie grupy 7 beneficjentów, tak aby mogli się usamodzielnić i wykorzystać swoje możliwość bez pomocy instytucjonalnej. Jeden z beneficjentów natomiast otrzymał wsparcie w ramach realizacji instrumentu aktywizacji społecznej i zawodowej kończąc z wynikiem pozytywnym,,Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym'', który pozwolił mu poznać swoje mocne i słabe strony, nauczył pisania dokumentacji aplikacyjnej. W ramach realizacji projektu jeden z beneficjentów złożył dokumenty do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, uzyskując w konsekwencji umiarkowany stopień niepełnosprawności. Inny z beneficjentów otworzył własną działalność gospodarczą. W kwietniu 2011r. jeden z uczestników podjął zatrudnienie. Zrealizowanie projektu bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe, co jest istotnym elementem wsparcia dla działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@poczta.onet.pl

(30.12.2010)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 30.12.2010r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zakończył realizację projektu systemowego ,,Chwytaj szansę", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
     Projekt był skierowany do 14 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających z świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Wólka.
     Główny cel projektu sprowadzał się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację ukierunkowaną na aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych - klientów pomocy społecznej w Gminie Wólka.
     Założeniem projektu było zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych
i zawodowych osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, co pozwoliłoby na ponowne wejście tych osób na rynek pracy. Uczestnicy projektu wzięli udział w kursach i szkoleniach warsztatowych:
- doradztwo zawodowe, mające na celu pomoc w odnalezieniu swojego potencjału na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych;
- zajęcia w zakresie treningu kluczowych kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy m.in. wzmocnili umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji;
- kurs ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym";
- kurs ,,Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i obsługą kas fiskalnych";
- kurs ,,Magazynier – hurtownik z obsługą wózków jezdniowych";
- kurs ,,Spawacz ręczny gazowy i łukiem elektrycznym";
- kurs ,,Florystyka z obsługą kas fiskalnych";
- kurs ,,Obsługa kas fiskalnych";
- kurs ,,Prawo jazdy kat. B";
- kurs ,,Fryzjer".
  Po ukończonych kursach jeden z uczestników projektu rozpoczął działalność gospodarczą.
     Wsparcie w ramach projektu miało charakter kompleksowy. Wobec beneficjentów zastosowano instrumenty aktywnej integracji, tj. edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej oraz zawodowej. Do realizacji wymienionych działań zastosowano kontrakty socjalne, które były realizowane przez 5 pracowników socjalnych, w tym pracownika zatrudnionego w ramach POKL, którego wynagrodzenie w 2010r. było w całości sfinansowane w ramach realizacjiprojektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

(06.10.2010)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 06.10.2010r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje projekt systemowy pt.,,Chwytaj szansę'' , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla mieszkańców korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub będących członkami rodzin korzystających z pomocy społecznej, będących osobami nieaktywnymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi w wieku aktywności zawodowej.
Zostało zakwalifikowanych 14 uczestników, z którymi pracownicy socjalni, w tym pracownik zatrudniony do realizacji projektu systemowego, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarli kontrakty socjalne, które są realizowane przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenie z zakresu ,,Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym'' z wynikiem pozytywnym, podczas którego zdobyli praktyczną umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, poznali swoje mocne i słabe strony, a także zapoznali się z zasadami zachowania i zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym pozwoliły uczestnikom poznać swoje predyspozycje osobowościowe do wykonywania poszczególnych zawodów.
W ramach realizacji instrumentu zdrowotnego wszyscy uczestnicy projektu zostali skierowani na badania lekarskie, których celem było potwierdzenie możliwości podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej uczestnicy realizują co najmniej 1 kurs/szkolenie. Obecnie zakończyły się:
-,,Florystyka z obsługą kas fiskalnych''-1 osoba;
-,,Obsługa kas fiskalnych''-4 osoby;
-,,Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i obsługą kas fiskalnych''-2 osoby;
-,, Prawo jazdy kat. B''-6 osób;
-,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym''-2 osoby.

Obecnie 5 uczestników realizuje instrument edukacyjny, w ramach którego trwają następujące kursy/szkolenia z zakresu:
-,,Magazynier hurtownik z obsługą wózka widłowego'';
-,,Spawacz ręczny gazowy i łukiem elektrycznym'';
-,,Fryzjer''.

Uczestnicy w związku z realizacją kontraktu socjalnego w ramach projektu systemowego pt: ,,Chwytaj szansę'' współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

(09.08.2010)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 09.08.2010r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w 2010r. realizuje projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub będących członkami rodzin korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, będących osobami nieaktywnymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi w wieku aktywności zawodowej. Obecnie zostało zakwalifikowanych 14 uczestników, z którymi pracownicy socjalni, w tym pracownik zatrudniony do realizacji projektu systemowego, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarli kontrakty socjalne, które są realizowane przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Aktualnie wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenie z zakresu "Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym", który pozwolił im zdobyć praktyczną umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, poznać swoje mocne i słabe strony, a także zapoznali się z zasadami zachowania i zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wszyscy uczestnicy projektu zostali skierowani na badania lekarskie, które mają potwierdzić ich gotowość do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie w ramach realizacji instrumentu zdrowotnego. Ponadto jedna z uczestniczek zakończyła kurs edukacyjny z zakresu "Florystyka z obsługą kas fiskalnych", który przygotował ją do pracy w zawodzie florysty z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej. W dalszym ciągu przewidziane jest wsparcie finansowe dla uczestników projektu w postaci zasiłków celowych. Zakładanym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej oraz członków tych rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

(01.06.2010)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, w 2010r. podobnie jak w latach ubiegłych realizuje projekt systemowy pt. "Chwytaj szansę", przeznaczony dla mieszkańców korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub będących członkami rodzin korzystających z pomocy, pozostającymi bez zatrudnienia, będącymi osobami nieaktywnymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka. Z zakwalifikowanymi osobami do uczestnictwa w projekcie zostały zawarte kontrakty socjalne, które będą realizowane przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy zostaną również objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych. Kontrakty socjalne będą wykonywane przez 5 pracowników socjalnych, w tym pracownika zatrudnionego do realizacji projektu systemowego, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakładanym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej oraz członków tych rodzin. Dzięki działaniom planowanym w projekcie beneficjenci wyrównają swoje szanse, zlikwidują bariery dyskryminujące ich na rynku pracy, w szczególności poprzez nabycie umiejętności psychospołecznych oraz nowych kwalifikacji zawodowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dn. 19.04.2010 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż projekt systemowy pt: "Chwytaj szansę", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na 2010 r. został zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą II stopnia pod względem formalnym oraz merytorycznym. Projekt systemowy jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Wólka, którzy korzystają z świadczeń pomocy społecznej lub są członkami rodzin korzystających z pomocy, pozostającymi bez zatrudnienia, będącymi osobami nieaktywnymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi w wieku aktywności zawodowej. Zakładanym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej oraz członków tych rodzin. Uczestnikom realizującym projekt zostanie zaproponowane podniesienie kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego, treningu motywacyjnego oraz odbędą kursy/szkolenia zawodowe. W ciągu kilku tygodni nauki teoretycznej i praktycznej zdobędą nowy, atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód, co zwiększy możliwość znalezienia zatrudnienia. Uzasadnienie grupy projektu wynika z problemu pozostawania bez pracy mieszkańców Gminy Wólka korzystających bądź będących członkami rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej. Obecnie prowadzona jest rekrutacja osób, które będą realizować projekt systemowy pt.: "Chwytaj szansę". Dzięki działaniom planowanym w projekcie beneficjenci wyrównają swoje szanse, zlikwidują bariery dyskryminujące je na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psychospołecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, uzupełnienie wykształcenia.

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dn. 25.02.2010 r.

O?rodek Pomocy Spo3ecznej w Wólce, informuje, i? projekt systemowy pt: "Chwytaj szanse", wspó3finansowany przez Unie Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo3ecznej, Dzia3ania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia3ania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo3ecznej na 2010r. zosta3 zatwierdzony przez Instytucje Wdra?aj?c? II stopnia pod wzgledem formalnym i jest przekazany do oceny merytorycznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: opswolka@poczta.onet.pl