Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

 

Europejski Fundusz Społeczny 2014

akubowice Murowane, dnia 27.10.2014r.

loga

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, iż w 2014r. realizuje projekt systemowy pt: „Chwytaj szansę", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej. W ramach rekrutacji zostało wyłonionych 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn), z czego 1 osoba przerwała realizację projektu. Zrekrutowano kolejną osobę.


     W okresie od stycznia do października2014r. w ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

- pozytywna ocena pod względem formalnym i przekazanie do oceny merytorycznej;

- podpisanie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie dotyczące współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce;

- rekrutacja;

-podpisanie porozumienia z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie;

- pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie pod względem merytorycznym;

- szkolenia/kursy:

*„Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym”– 12 osób;

* „Obsługa kas fiskalnych” – 6 osób

*„Pracownik administracyjno-biurowy” – 1 osoba.

*„Pomoc kuchenna” – 2 osoby,

*„Spawacz 2 metody (spawacz ręczny gazowy i łukiem elektrycznym)” – 3 osoby,

* „Fryzjer” – 1 osoba, 

*„Kurs operatora koparko-ładowarki” – 1 osoba,

* realizowane jest szkolenie „Magazynier z obsługą wózka widłowego”- 2 osoby oraz staże min. 3 miesięczne dla 2 uczestniczek.


Uczestnicy projektu realizują/realizowali kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji, spośród których, osoby spełniające kryterium dochodowe otrzymują/otrzymywały wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny. W ramach projektu możliwe było skorzystanie z poradnictwa psychologicznego, pomocy w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym oraz uczestnictwo w szkoleniach/kursach podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe lub pozwalające na zdobycie nowych.
     W ramach realizacji projektu systemowego zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Sławomir Włosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce

loga

(01.09.2014)

Jakubowice Murowane, dnia 1 września 2014r.

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku


W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe celem realizacji projektu systemowego „Chwytaj szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62,
Fax/Tel. (81) 751 00 87, 535 210 670.

w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na kompleksowe wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu systemowego „Chwytaj szansę”, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowych (cyklu szkoleń) ukierunkowanych na cele, rezultaty i główne założenia Projektu.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), jednakże prowadzone jest na zasadach konkurencyjności.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto.
Termin złożenia ofert upływa 8 września 2014r. Oferty należy przesyłać na adres
e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w pokoju nr 3 w wyznaczonym terminie.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert i złożona w odpowiedzi na zaproszenie oferta nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Michałek oraz Anna Wójcik adres e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl, tel.: 81 751 00 87 w. 34, 535 210 670.


Opis przedmiotu zadania.
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym” dla 1 osoby, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Chwytaj szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym dla 1 osoby, łącznie 15 godzin lekcyjnych zajęć, w tym zajęcia indywidulane z doradcą zawodowym – 2 godz. lekcyjne, 13 godz.
z psychologiem.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe. Warunek posiadania niezbędnego doświadczenia będzie spełniony, jeśli wykonawca w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej 3 szkolenia odpowiadające tematyką przedmiotowi zamówienia.

Wykonawca zapewni warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie
szkolenia, zapewni materiały szkoleniowe oraz poczęstunek dla uczestnika (gorący posiłek
w przypadku zajęć trwających min. 6 godzin lekcyjnych, kawa, herbata, napoje, ciastka).
Trening obejmuje:
• Prowadzenie zajęć od poniedziałku do piątku, w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin lekcyjnych dziennie i nie przekraczającym 7 godzin lekcyjnych dziennie. Rozpoczęcie zajęć planowane jest w miesiącu wrześniu 2014r.
• Prowadzenie zajęć ma odbywać się na terenie Gminy Wólka lub terenie miasta Lublin,
w lokalu posiadającym salę dydaktyczną odpowiednią dla szkolenia osób, wyposażoną
w niezbędny sprzęt.
• Catering w postaci kawy, herbaty i napojów zimnych w ilości 0,5 l każdego rodzaju na osobę, drobny poczęstunek (np. ciastka, drożdżówki) podczas przerw każdego dnia szkolenia.
• Ciepły posiłek dla każdego uczestnika każdego dnia szkolenia (drugie danie, co najmniej 350 g na osobę. Danie powinno zawierać ziemniaki bądź ryż, mięso, w piątki rybę bądź danie jarskie oraz surówkę), w przypadku gdy szkolenie będzie trwało 6 lub powyżej 6 godzin lekcyjnych dziennie.
• Materiały dydaktyczne oznaczone zgodnie z wytycznymi.
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Załącznik nr 1 do zaproszenia


FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………......................................

Adres: ……………………………………………………..............................................................

Tel/ Fax ……………………………………..................................................................................

REGON ……………………………................... NIP ………………………................................


W odpowiedzi na zaproszenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, w ramach procedury rozeznania rynku, do złożenia oferty cenowej na: przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedkładam niniejszą ofertę:

Zadanie Nr 1 – „Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym”

1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ……………………..…...PLN
(słownie………………………………………………………………..…………….)
Netto wynoszącą …………………………………PLN
(słownie……………………………………………………………………………...)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia .……………………PLN
(słownie…………………………………………………………………..………….)
Netto wynoszącą ……………………………………….PLN
(słownie………………………………………………………………………………)


……………………….
(miejscowość) (data)
……………………………………….
(podpis Wykonawcy