Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Informacja o Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Wólka

     Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wólka jest: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Podstawowe pojęcia:

Zespół Interdyscyplinarny

- to zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu - grupa robocza, uzależniony jest w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji. Wszyscy członkowie zespołu spotykają się w miarę potrzeb, minimum raz na kwartał.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

- dokument potwierdzający zgłoszenie problemu konkretnej rodziny do rozpatrzenia przez Zespół.

Program działań Zespołu

- kwestionariusz wypełniany podczas spotkania zespołu interdyscyplinarnego, zawiera opis zadań dla poszczególnych członków zespołu oraz ewaluacje kierunków pracy w ramach rozwiązywania problemów konkretnej rodziny.

Główne cele zespołu:

  1. Rozwinięcie i ugruntowanie współpracy wszystkich służb, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za opiekę nad dzieckiem i rodziną.
  2. Działania profilaktyczne skierowane na wczesną interwencję i pracę z dzieckiem i jego rodziną.
  3. Udzielenie pomocy dziecku i rodzinie stosownie do zgłoszonych potrzeb, zgodnie z planem pomocy ustalonym przez Zespół Interdyscyplinarny.

Planowane osiągnięcia zespołu interdyscyplinarnego:

  1. Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.
  2. Lepsza koordynacja działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów danej rodziny.
  3. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.
  4. Wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów poprzez zastosowanie jasnego i sprawnego przepływu informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami instytucjami, organizacjami, osobami.
  5. Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.