Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny:

 • - zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16-tego roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przez ukończeniem 21 roku życia,
  • osobie powyżej 16-tego roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym,
  • osobie która ukończyła 75 lat,
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153,00 zł miesięcznie przez okres ważności orzeczenia, bez względu na dochód rodziny,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy osoba ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby pełnoletniej posiadającej orzeczenie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu orzekającego o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
  • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
  • prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • akty urodzenia dzieci,
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek pielęgnacyjny.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek pielęgnacyjny ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Świadczenie pielęgnacyjne:

 • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na rzecz opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie póŸniej niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie póŸniej niż do ukończenia 25 roku życia.
 • Świadczenie przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie.
 • Prawo do świadczenia ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; - osoba wymagająca opieki:
 • pozostaje w związku małżeńskim,chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; - członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; - na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; - osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

 • Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na wniosek osoby podejmującej się opieki nad osobą niepełnosprawną.
 • Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Urzędzie Gminy/Miasta, lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy
 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na okres trwania orzeczenia niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca w którym kończy się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
 • W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy - licząc od dnia wydania orzeczenia - to prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

Do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • akty urodzenia dzieci,
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • wyrok orzekający rozwód,
 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
  - dokumenty potwierdzające brak zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające okresy lat pracy składkowych i nieskładkowych wnioskodawcy,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewane świadczenie pielęgnacyjne.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenie pielęgnacyjne ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna prawnego dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 - 623,00 zł; - w przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje; - za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny: - w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: osoby wymagającej opieki; rodziców osoby wymagającej opieki; małżonka rodzica osoby wymagającej opieki; osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko; pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-ad, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. - w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: osoby wymagającej opieki; małżonka osoby wymagającej opieki; osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólnie dziecko; pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie; - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli:

 • Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów;
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba wymagająca opieki został umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone praw do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stołecznym stanowią inaczej.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia\". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.