OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Ponowny nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Rusza nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Uwaga Świadczenie Wychowawcze 500+

Uprzejmie informujemy, że przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (500+) zostało przyznane na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., zatem w tym roku nie składamy ponownie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+ ).

Nowe wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r., a droga tradycyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8 w godzinach 7.30 – 15.30 od 1 kwietnia 2021 r .                        

Program "Czyste powietrze"

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od Wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

Przypominamy o możliwości zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce osobom w trudnej sytuacji materialnej, doświadczającym ubóstwa, celem otrzymania skierowania na odbiór paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ).

realizacja programu POPŻ

Realizacja programu POPŻ

Prezentujemy infografikę zawierającą efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2019

PFRON: 500 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej

Do 5 miesięcy PFRON wydłuża okres wypłaty świadczeń dla osób niepełnosprawnych, które w czasie pandemii nie mogą korzystać z zajęć w placówkach terapeutycznych.

Program PFRON pozwala dofinansować koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. O wypłatę 500 zł miesięcznie mogą się starać nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – ich opiekunowie.

Pilnie poszukiwani medycy

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

#WspierajSeniora i weź udział w akcji

Z myślą o wszystkich, którzy chcą pomóc seniorom, ale nie wiedzą jak, została uruchomiona strona www.wspierajseniora.pl. To właśnie tutaj mogą zgłaszać się osoby, które chcą dołączyć do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Pomoc dla Seniorów

WSPIERAJ SENIORA

Rząd uruchomił Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach programu działa specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów powyżej 70. roku życia. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Gminy, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w naszym Urzędzie.

Mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy, prosimy o kontakt z Urzędem drogą elektroniczną lub telefoniczną:

Tarcza antykryzysowa - informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres wsparcia realizowany przez ZUS:

  1. zwolnienia małych firm, zgłaszających do 9 ubezpieczonych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. - szczegóły w ulotce i tutaj
  2. wypłaty świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) - szczegóły w ulotce i tutaj
  3. wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych – szczegóły w ulotce i tutaj
  4. udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek - szczegóły w ulotce i tutaj
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne