Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka

Jest to projekt konkursowy ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

W wyniku wdrożenia projektu w OPS nastąpiła zmiana systemu organizacyjnego, rozumiana jako zmiana organizacji pracy socjalnej. Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych przyczynia się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS (w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach projektu wprowadzone zostały rozwiązania optymalizującej wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników).

Reorganizacja pracy polegała na wyodrębnieniu następujących zespołów i stanowisk pracy:

  • Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu;
  • Zespół/Stanowisko ds. pracy socjalnej;
  • Zespół/Stanowisko ds. usług;
  • Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją