„Liderzy kooperacji”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje partnerski projekt  pn. „Liderzy kooperacji”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera – ROPS w Rzeszowie oraz Partnerów: ROPS w Białymstoku, ROPS w Lublinie, ROPS w Kielcach oraz MCPS w Warszawie.

Założonym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich z obszaru województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Realizacja celu projektu wpłynie na:

  • włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,
  • wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego
  • profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,
  • opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,
  • aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Projekt przyczyni się do:

  • doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych;
  • wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt realizowany jest przez 36 miesięcy, w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. i został podzielony na IV etapy (Kamienie Milowe).

 

I Kamień Milowy – Opracowanie modelu

II Kamień Milowy – Testowanie modelu kooperacji (wdrożenie)     

III Kamień Milowy – Podsumowanie testowania modelu                   

IV Kamień Milowy – Upowszechnianie modelu (dział. edukacyjne)