OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Bon energetyczny

Bon energetyczny

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu (w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 nie przekracza kwoty 2 500,00 zł.), oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu (w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1 700,00 zł.).

W przypadku przekroczenia wysokości kwoty przeciętnego dochodu za rok 2023 na osobę, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon będzie wypłacony osobie w tym gospodarstwie, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 300,00 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 400,00 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 500,00 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 600,00 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 600,00 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 800,00 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 1000,00 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 1200,00 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny jest wypłacany jednorazowo za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.
Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wnioski o wypłatę bonu można składać w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne