OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Klub Seniora Plus

Klub Senior+ w Rudniku w Gminie Wólka powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, który od stycznia 2023 r. działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

senior plusZostał utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Wólka. Klub dysponuje 25 miejscami. Jest czynny w poniedziałek w godzinach 15.30-21.30, wtorek 9.00 – 16.00 oraz środa 13.00 – 20.00.

Klub mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Rudniku. Lokal wyodrębniony na Klub Seniora zajmuje łączną powierzchnię 133,05 m2, w tym sala spotkań, sala rehabilitacyjno-ruchowa, sala zajęciowa, aneks kuchenny z jadalnią, 1 łazienka wyposażona w 2 toalety i umywalki, szatnia.

Cel działania Klubu:

Klub Senior+ w Wólce to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Wólka w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Klub motywuje seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ może zostać każdy mieszkaniec Gminy Wólka, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwo odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Oferta Klubu:

Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym i miesięcznym planem pracy Klubu. Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych spotkań uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior+ uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

 

Harmonogram zajęć luty 2024

 

Data Temat zajęć Cele zajęć Podpis prowadzącego
01.02.2024 Zajęcia manualne. Trening pamięci, gry planszowe. Spacer po okolicy. Pobudzenie aktywności twórczej. Aktywizacja umysłowa. Utrzymanie sprawności fizycznej.  
05.02.2024 Gimnastyka z trenerem. Spotkanie przy kawie, rozmowy towarzyskie. Nauka śpiewu. Zachowanie sprawności fizycznej. Aktywizacja społeczna Seniorów. Rozwijanie wrażliwości muzycznej  
06.02.2024 Zajęcia ruchowe na urządzeniach stacjonarnych. Gry planszowe. Zajęcia z origami modułowego. Utrzymanie sprawności fizycznej. Aktywizacja umysłowa. Pobudzenie aktywności twórczej seniorów.  
08.02.2024 Zajęcia manualne-rękodzieło. Kącik szchowy, gry planszowe. Nordic walking. Pobudzenie aktywności twórczej Seniorów. Aktywizacja umysłowa. Utrzymanie sprawności fizycznej.  
12.02.2024 Gimnastyka z trenerem. Spotkanie przy kawie, rozmowy towarzyskie. Nauka śpiewu. Zachowanie sprawności fizycznej. Aktywizacja społeczna Seniorów. Rozwijanie wrażliwości muzycznej  
13.02.2024 Zajęcia ruchowe na urządzeniach stacjonarnych z trenerem. Trening pamięci, gry planszowe. Nauka śpiewu. Utrzymanie sprawności fizycznej. Aktywizacja umysłowa. Rozwijanie wrażliwości muzycznej Seniorów.  
15.02.2024 Rękodzieło- bukiet kwiatów z papieru. Warsztaty kulinarne. Trening pamięci, krzyżówki. Pobudzenie aktywności twórczej. Nabycie nowych umiejętności. Zachowanie sprawności umysłowej.  
19.02.2024 Ćwiczenia relaksacyjne z trenerem. Karaoke - zajęcia wokalne. Rozmowy przy kawie i herbacie Redukcja stresu. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Integracja grupy.  
20.02.2023 Zajęcia wokalne. Kącik szachowy, gry planszowe. Ćwiczenia rehabilitacyjne i usprawniające. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Aktywizacja umysłowa. Utrzymanie sprawności fizycznej.  
22.02.2024 Zajęcia manualne-rękodzieło Trening pamięci, krzyżówki. Spacer po okolicy. Pobudzenie aktywności twórczej. Zachowanie sprawności umysłowej. Zachęcanie do aktywności fizycznej.  
26.02.2024 Ćwiczenia z trenerem na urządzeniach stacjonarnych Zajęcia wokalne. Kalambury Zachowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Aktywizacja umysłowa Seniorów.  
27.02.2024 Zajęcia wokalne. Łamigłówki, krzyżówki Ćwiczenia usprawniające. Warsztaty kulinarne-potrawy kuchni włoskiej Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Aktywizacja umysłowa. Utrzymanie sprawności fizycznej. Nabycie nowych umiejętności, wymiana doświadczeń  
29.02.2024 Rękodzieło. Trening pamięci. Kącik czytelniczy, gry planszowe. Zajęcia taneczne Pobudzenie aktywności twórczej. Zachowanie sprawności umysłowej. Aktywizacja umysłowa. Umuzykalnienie Seniorów.  
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne