OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Dodatek energetyczny

Kto może uzyskać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:

 1. złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 2. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 3. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 4. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej / art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku:

 1. na rachunek bankowy osoby wnioskujące

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy, Miasta, Dzielnicy. Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję w sprawie dodatku?

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku:

  1. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne