OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Dla kogo?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodziców na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim,
 2. cudzoziemcom - pod warunkiem:
  1. zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  2. wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,
  3. przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
  4. przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym:

 1. do 18 roku życia,
 2. gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia,
 3. gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć kwoty 1209,00 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne