OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Zespół do spraw asysty rodzinnej

Zespół do spraw asysty rodzinnej
Asystent rodziny – Agnieszka Brzóska

Pokój nr 8
tel. 81 478 17 61
kom. 535 210 670

 

Asysta rodzinna to pomoc w pokonywaniu trudności życiowych świadczona rodzinie, w skład której wchodzą dzieci. Realizowana jest ona we współpracy z pracownikiem socjalnym, kuratorem, pedagogiem, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadaniem asystenta rodziny jest przede wszystkim wsparcie członków rodziny.        
W zależności od sytuacji w jakiej znalazła się rodzina, asystent doradzi jak przeprowadzić wiele działań, na przykład: uregulowanie spraw urzędowych,  pomoc w rozwiązaniu trudności wychowawczych, wsparcie w przezwyciężaniu problemów w opiece nad dziećmi, pomoc w poszukiwaniu pracy, udzielanie wskazówek jak poprawić relacje z innymi, wsparcie w zerwaniu z nałogami, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i wiele innych.

Zadania asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia  09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 15.:

 1. Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 2. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonego w rodzinie zastępczej.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, np. zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 5. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających
  na celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 11. Udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin (zespół interdyscyplinarny).
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 14. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny.
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 18. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne