OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Zasiłek rodzinny i dodatki

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku 0 - 5 lat,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat.

Wymagane dokumenty dla zasiłku rodzinnego

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
  o zasiłek rodzinny,
 3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, w tym numer PESEL dziecka (obowiązkowo),
 5. orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 6. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
  w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 7. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
  w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się
  w szkole wyższej,
 8. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  1. zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - każdego pełnoletniego członka rodziny,
  2. oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  3. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - każdego pełnoletniego członka rodziny,
  4. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - każdego pełnoletniego członka rodziny,
  5. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  6. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
   w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
   i Gwarancji Rolnej,
  7. umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób
   w rodzinie lub poza rodziną,
  9. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  10. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  11. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, (w przypadku utraty pracy należy przedstawić świadectwo pracy),
  12. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  13. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny
   z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
   - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,(w sytuacji kiedy nastąpiło podjęcie zatrudnienia w trakcie pobierania zasiłku rodzinnego należy przedstawić umowę o pracę
   i wynagrodzenie za drugi  miesiąc pracy brutto i netto).
 9. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących
  do alimentów, w przypadku osoby uczącej się,
 10. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 11. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 12. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
 13. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 14. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 15. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 16. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 17. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka;
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1 000,00zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

 1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;
 2. w kwocie 1 000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
 3. jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;
 4. jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 w procedurze przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające,  że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznawany jest na okres: 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem,
36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym
się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400,00 zł.

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:

 1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. zaświadczenie organu emerytalno - rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
 3. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych,
 4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
  w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 procedury przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
  od drugiego z rodziców;
 4. osoba ucząca się musi dostarczyć kopie skróconych aktów zgonu rodziców.

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w kwocie 
95,00 zł
miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznawany jest
w wysokości ​90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości ​110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17, od których zależy ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, należy dostarczyć dodatkowo:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówkę".

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony
po terminie nie będzie rozpatrywany. 

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 w procedurze przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub oświadczenie
o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 procedury przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
 3. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne