OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Informacja o Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Wólka

Zespół Interdyscyplinarny w Wólce realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której nowelizacja w 2010 r. nałożyła na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Wójt Gminy Wólka mając na względzie uchwałę NR XXXV/221/2013 Rady Gminy Wólka z dnia 12.09.2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego powoływania opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 30.09.2013 r. oraz na podstawie art. 9a pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) powołuje i odwołuje członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu jest realizowanie wytycznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Z pośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego tworzy się grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikające z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

„Niebieska karta”

W przypadku podejrzenia w rodzinie zjawiska przemocy następuje wszczęcie procedury ,,Niebieska Karta'', która jest rozpoznaniem zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowania przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych.

Do realizacji wymienionych zadań zobligowani są przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ośrodków pomocy społecznej. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza „A” przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów. Przekazanie wypełnionego formularza ''Niebieska Karta'' - „A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje w terminie 7 dni od wszczęcia procedury, który z kolei nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przekazuje członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przyjmuje interesantów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane, w pokoju nr 8 tel.81 4781761,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne