OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wólka

Postanowienia ogólne:

§ 1

 1. Ustala się tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wólka.
 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m. in. przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia.
 3. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań grup roboczych, zapewniających skuteczne reagowanie na problem.
 4. Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

 

§ 2

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności :
  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

§ 3

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych:

 1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
 2. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej Wólce, który zapewnia jego obsługę administracyjną.
 3. Dokumentacja z prac Zespołu i grup roboczych przechowywana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.
 4. Posiedzenie Zespołu i grup roboczych odbywa się w dni powszednie, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia w miejscu zamieszkania lub pobytu ofiary bądź sprawcy przemocy oraz na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy.
 5. O terminie posiedzenia członkowie Zespołu są powiadomieni pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
 6. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt, a każde kolejne Przewodniczący lub Zastępca Zespołu. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie na podstawie pisemnego wniosku, podając czas i miejsce nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku.
 7. Głosowanie Zespołu na posiedzeniach odbywa się w sposób jawny. Ustalenia Zespołu podejmowane są większością głosów, a przy równej liczbie decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Spotkania grup roboczych zwołuje się na wniosek instytucji, osób, rodzin, grup problemowych bądź środowiska, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
 9. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub grupy roboczej. Przewodniczący ustala skład, miejsce i termin pierwszego posiedzenia grupy roboczej.
 10. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie pierwszej grupy roboczej przedstawicieli instytucji wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszego dokumentu. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej osoby nie wchodzącej w skład zespołu.
 11. Skład grup roboczych uzależniony jest od problemu - może być zmienny spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 12. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb.
 13. Z każdego posiedzenia Zespołu lub grupy roboczej zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę spraw, przypadki indywidualne.
 14. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych są pracownicy instytucji wskazanych w § 1 ust. 2, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa, i dotyczących zakresu działania tych instytucji. Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.
 15. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.
 16. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące celem przedstawienia zakresu wsparcia udzielonego przez poszczególne Grupy Robocze.
 17. Do zadań Przewodniczącego/ Zastępcy należy w szczególności:
  1. nadzór i kierowanie pracami Zespołu,
  2. nadzór nad pracami grup roboczych,
  3. zapewnienie obsługi protokularnej Zespołu,
  4. zwoływanie posiedzeń Zespołu,
  5. opracowanie corocznego raportu na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Wólka i podjętych działań za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 4

Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska:

 1. Grupa robocza powołana w sprawie, spotyka się minimum dwa razy.
 2. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.
 3. Plan pomocy, o którym mowa w pkt 2., ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.
 4. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie.
 5. Na kolejnych spotkaniach grupa robocza podejmuje działania stosowne do swoich kompetencji i sytuacji osoby/rodziny.

§ 5

Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu i grup roboczych:

 1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
 2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:
  1. wzór potwierdzenia przekazania formularza „Niebieska Karta-A” - załącznik nr1,
  2. wzór powołania grupy roboczej – załącznik nr 2,
  3. wzór protokołu z posiedzenia grupy roboczej - załącznik nr 3.
 3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności, karta informacyjna dotycząca bezpośredniego zbierania danych osobowych osób/rodzin wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, formularz Niebieskiej Karty C i D.
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne