OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Dobry start

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

WAŻNE ! Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce tj. właściwym ze względu na  miejsce zamieszkania

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku dziecka, w sprawie którego toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek należy złożyć w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc ?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu - rozpatrzenie i wypłata do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

WAŻNE

  1. Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
  2. Informacja o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  3. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania osobiście informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne