OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Stypendia szkolne

Komu przysługują świadczenia?

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Gdzie należy ubiegać się o stypendia szkolne?

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,
 2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

  O ustalenie prawa do stypendium szkolnego należy ubiegać się na terenie gminy zgodnie
  z miejscem zamieszkania. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego. Jest to świadczenie okresowe przyznawane dla ucznia
  w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:

Zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólne z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, w szczególności:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów
  z tytułu zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych lub innych,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
 3. odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
 4. decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 5. zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Miesięczna wysokość dochodu (rozumieniu ustawy o pomocy społecznej) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.

Wykaz artykułów, które można zakupić w ramach stypendium

 1. Podręczniki szkolne, tablice przedmiotowe;
 2. Przybory szkolne, a w szczególności:
  1. piórnik,
  2. zeszyty, bibuła,
  3. dyskietki, płyty CD, kalkulator,
  4. długopisy, ołówki, pióra, zakreślacze, flamastry, wkłady do długopisów,
  5. linijka ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka,
  6. korektor, plastelina, modelina, papier wycinankowy, papier kolorowy, nożyczki,
  7. farby, kredki, brystol, tusz kreślarski,
  8. gumki, pędzelki, taśma klejąca,
  9. komplet geometryczny,
  10. tusz do drukarki, papier xero,
  11. blok rysunkowy, techniczny, milimetrowy, kieszeń do segregatora,
  12. zszywacz, dziurkacz.
 3. Strój gimnastyczny, a w szczególności:
  1. koszulka sportowa,
  2. spodenki sportowe,
  3. buty sportowe,
  4. dres sportowy.
 4. Plecak, tornister, torba szkolna;
 5. Obowiązkowy strój do zajęć szkolnych, a w szczególności:
  1. fartuch biały,
  2. ubranie robocze,
  3. fartuch kolorowy,
  4. czepek,
  5. rękawice gumowe,
  6. rękawice robocze.
 6. Strój na basen, a w szczególności:
  1. kostium kąpielowy,
  2. spodenki kąpielowe,
  3. czepek kąpielowy,
  4. ręcznik kąpielowy,
  5. klapki basenowe.
 7. Słowniki językowe i przedmiotowe.
 8. Encyklopedie w tym na płytach CD.
 9. Informator maturalny, testy i materiały przygotowujące do egzaminów w tym na płytach CD.
 10. Zeszyty ćwiczeń, lektury szkolne i omówienia w tym na płytach CD.
 11. Atlas geograficzny, historyczny, biologiczny.
 12. Obuwie miękkie na zmianę.
 13. Osobisty sprzęt do zajęć sportowych, a w szczególności:
  1. rakieta do tenisa ziemnego,
  2. rakieta do tenisa stołowego,
  3. skakanka,
  4. piłki do gier sportowych.
 14. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
 15. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wycieczkach, biwakach, białych lub zielonych szkołach, wyjściach do kin lub teatrów, imprezach szkolnych.
 16. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 17. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z opłatą czesnego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne