OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała
   w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.
 2. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
  1. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  2. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  3. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od dnia 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne