OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Świadczenie rodzicielskie

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do tego świadczenia są:

 1. bezrobotni – Uwaga! By dostać świadczenie rodzicielskie nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;
 2. niepracujący studenci;
 3. osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);
 4. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;
 5. opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) – w  przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 6. rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 7. osoby, która przysposobiły dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
  o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

 

UWAGA!

Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

 1. skrócenia na wniosek matki okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego  za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 2. śmierci matki dziecka,
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

WYSOKOŚĆ ŚWIADACZENIA RODZICIELSKIEGO -  1000,00 zł miesięcznie.
UWAGA! Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO

OKRES PRZYSŁUGIWANIA

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie;
 2. dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej;
 3. w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 4. na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 5. jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

 1. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wólka jest złożenie wnioskuo przyznanie tego świadczenia,
  a ponadto załączenie :
  1. z tytułu urodzenia dziecka - skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  2. z tytułu objęcia dziecka opieką przez opiekuna faktycznego - oświadczenia o dacie objęcia dziecka opieką oraz zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka ze wskazaniem daty wystąpienia o przysposobienie dziecka i daty urodzenia dziecka,
  3. z tytułu przysposobienia - prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
  4. z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej - prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, jednak nie później niż w okresie przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne