OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Zasady udzielania świadczeń

 1. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
  1. osoby zainteresowanej;
  2. jej przedstawiciela ustawowego;
  3. innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Wólka, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu. 
 3. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w terminie 14 dni roboczych od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.
 4. Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy, wydawane
  są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia m.in. w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, gdzie pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji.
  Od każdej decyzji służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul Zana 38C, 20-601 Lublin.
 5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
 6. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz.1788).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne