OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Komu przysługuje KDR

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, lub rodzicom, którzy:

  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
  3. bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie KDR mogą ubiegać się również rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Więcej informacji na temat dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nowa formę dokumentu elektronicznego, która ma wiele zalet – przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce w przypadku Kart w formie tradycyjnej. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko woje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny. Ponadto aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłat są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019. Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne